Press

Jenny Jilmstad ny partner hos Hamilton

Hamilton har ut­sett Jenny Jilmstad till ny part­ner och ex­pan­de­rar där­med sin ar­bets­rätts­grupp. Dessförinnan har hon i många år va­rit verk­sam på in­ter­na­tio­nel­la och svens­ka ad­vo­kat­fir­mor. Jenny upp­märk­sam­mas re­gel­bun­det som en av Sveriges le­dan­de ju­ris­ter in­om ar­bets­rätt av bland an­nat Chambers and Partners.

”Vi är myc­ket gla­da över att Jenny Jilmstad an­slu­ter till Hamilton. Med Jennys bak­grund och in­ter­na­tio­nel­la er­fa­ren­het kan Hamilton yt­ter­li­ga­re stär­ka er­bju­dan­det in­om ar­bets­rätt, vil­ket är centralt i vårt ar­be­te att bli den högst an­sed­da och mest ef­ter­trak­ta­de af­färsju­ri­dis­ka råd­gi­va­ren i Sverige”, sä­ger Emma Berglund, Managing Partner på Hamilton.

”Det känns ex­tremt ro­ligt och till­freds­stäl­lan­de att få an­slu­ta till nya och gam­la vän­ner och kol­le­gor hos Hamilton och jag ser verk­li­gen fram emot att va­ra med och ut­veck­la Hamiltons topp­ran­ka­de ar­bets­rätts­grupp – jag tror min kom­pe­tens och mi­na er­fa­ren­he­ter är en bra match med Hamiltons er­bju­dan­de.” sä­ger Jenny Jilmstad.

Jenny Jilmstad an­slu­ter till Hamilton den 11 mars 2019.