Corporate | M&A Partner

Pontus Bergsten

Kontakt

D: +46 8 407 24 05

M: +46 73 070 30 05

pontus.bergsten@hamilton.se

Pontus Bergsten Pontus Bergsten
Corporate | M&A Partner

Pontus Bergsten

Pontus Bergsten är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Corporate | M&A. Pontus är hu­vud­sak­li­gen spe­ci­a­li­se­rad in­om för­värv och för­sälj­ning­ar av fö­re­tag och verk­sam­he­ter, pri­va­te equi­ty och kom­mer­si­el­la av­tal. Han har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att le­da sto­ra, grän­sö­ver­skri­dan­de trans­ak­tio­ner och har sär­skild sek­tor­ex­per­tis in­om me­dia, IT, re­tail och bygg/ent­re­pre­nad. Han fö­re­trä­der re­gel­bun­det kli­en­ter främst i Sverige, öv­ri­ga Skandinavien samt i Östeuropa och Ryssland. Pontus har ock­så lö­pan­de upp­drag för bå­de svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la bo­lag gäl­lan­de trans­ak­tio­ner och sam­ar­be­ten in­om spår­bu­ren tra­fik. Pontus är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om Corporate | M&A av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

 

Chambers Europe - Pontus Chambers Global - Pontus Legal 500 Recommended lawyer 2019
Very smart, very business-minded and knows what risks to take
Dedicated and quick to pick up details
Very good negotiator, very experienced, calm and collected
 • CV

 • 2016–

  Partner, Hamilton

 • 2010–2016

  Partner, Ashurst

 • 2000–2010

  Associate, Linklaters

 • 2000

  Jur kand, Uppsala universitet