Tvistlösning Partner

Ola Hansson

Kontakt

D: +46 8 505 501 33

M: +46 76 645 13 03

ola.hansson@hamilton.se

Ola Hansson Ola Hansson
Tvistlösning Partner

Ola Hansson

Ola Hansson är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Tvistlösning. Han har om­fat­tan­de er­fa­ren­het som om­bud och upp­trä­der i all­män dom­stol, för­valt­nings­dom­stol samt in­för svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la skil­je­nämn­der. Han an­li­tas dess­ut­om re­gel­bun­det som skil­je­man. Ola är spe­ci­a­li­se­rad på tvis­ter som rör ak­ti­eö­ver­lå­tel­ser, ak­tieä­gar­frå­gor, ka­pi­tal­för­valt­ning, fi­nan­si­el­la in­stru­ment, le­ve­rans­av­tal, IT-avtal, re­vi­sors- och sty­rel­se­an­svar, te­le­kom och im­ma­te­ri­al­rätt. Ola är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om tvist­lös­ning av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

Chambers Europe - Ola Chambers Global - Ola Legal 500 Recommended lawyer 2019
highly effective commercial litigator
quick and to the point
passionate advocate
 • CV

 • 2010–

  Partner, Hamilton

 • 2008–2010

  Partner, Nilsson & Co

 • 2001–2008

  Partner, Cederquist

 • 1994–2001

  Associate, Cederquist

 • 1992–1994

  Notarietjänstgöring

 • 1992

  Jur kand, Lund universitet