Insolvens och rekonstruktion Counsel

Michael Levin

Kontakt

D: +46 8 505 501 40

M: +46 70 522 93 20

michael.levin@hamilton.se

Michael Levin Michael Levin
Insolvens och rekonstruktion Counsel

Michael Levin

Michael Levin är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Insolvens och re­kon­struk­ti­on. Han har mer än 30 års er­fa­ren­het av ­kon­kur­ser, re­kon­struk­tio­ner, av­veck­ling­ar och över­lå­tel­ser i sam­band med in­sol­vens. Michael har ar­be­tat på så­väl bor­ge­närs- som gäl­de­närs­si­dan. Han är spe­ci­a­li­se­rad in­om verk­stads-, IT-, fas­tig­hets-, fi­nans- och flyg­bran­scher­na samt re­tail. Han har bi­trätt svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la ban­ker, fon­der och and­ra fi­nan­si­el­la in­sti­tut, fas­tig­hets­bo­lag samt bo­lag in­om ex­em­pel­vis ser­vice och re­tail. Michael är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om in­sol­vens och re­kon­struk­tion av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

 

Chambers Europe - Michael Legal 500 Recommended lawyer 2019
Very good practitioner with deep knowledge in bankruptcy
 • CV

 • 2019–

  Counsel, Hamilton

 • 1990–2019

  Partner, Hamilton

 • 1984–1990

  Biträdande jurist, Hamilton

 • 1982–1984

  Jurist, Näringslivets Byggnadsdelegation

 • 1984

  Jur kand, Stockholms universitet