Corporate | M&A Partner

Martin Prager

Kontakt

D: +46 8 505 501 27

M: +46 70 092 43 14

martin.prager@hamilton.se

Martin Prager Martin Prager
Corporate | M&A Partner

Martin Prager

Martin Prager är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Corporate | M&A. Han har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att pla­ne­ra, för­hand­la och ge­nom­fö­ra svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la trans­ak­tio­ner och ar­be­tar med ent­re­pre­nö­rer, pri­va­ta in­ve­ste­ra­re, pri­va­te equi­ty och in­du­stri­bo­lag. Martin är spe­ci­a­li­se­rad in­om ak­ti­e- och rö­rel­seö­ver­lå­tel­ser, in­ve­ste­ring­ar, M&A-försäkringar, in­ci­ta­ments­pro­gram, sam­gå­en­den, om­struk­tu­re­ring­ar och due di­li­gence. Vidare har han er­fa­ren­het av sär­skil­da gransk­nings­upp­drag och bi­trä­der även ett an­tal kli­en­ter med lö­pan­de råd­giv­ning. Martin är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om Corporate | M&A av Chambers and Partners och är ut­sedd till en av Sveriges tio främs­ta af­fär­sju­ris­ter av tid­skrif­ten Legally Yours, ba­se­rat på om­dö­men från and­ra ju­ris­ter.

 

 

Chambers Europe - Martin Chambers Global - Martin
Good at finding a solution as well as completing a transaction
Has thought about the answer before we have even asked the question
Commercial and constructive
 • CV

 • 2010–

  Partner, Hamilton

 • 2004–2010

  Associate, Setterwalls

 • 2007

  Secondment, Freshfields Bruckhaus Deringer

 • 2002–2004

  Notarietjänstgöring

 • 2001–2002

  Associate, Gernandt & Danielsson

 • 2001

  Jur kand, Stockholms universitet