Insolvens och rekonstruktion Partner

Lars Eric Gustafsson

Kontakt

D: +46 8 505 501 21

M: +46 70 839 61 36

lars.eric.gustafsson@hamilton.se

Lars Eric Gustafsson Lars Eric Gustafsson
Insolvens och rekonstruktion Partner

Lars Eric Gustafsson

Lars Eric Gustafsson är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Insolvens och re­kon­struk­tion. Han är spe­ci­a­li­se­rad på svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la in­sol­vens­för­fa­ran­den och fö­re­trä­der börsno­te­ra­de fö­re­tag och ban­ker i sto­ra in­sol­ven­sä­ren­den. Lars Eric har of­ta upp­drag som re­kon­struk­tör och kon­kurs­för­val­ta­re. Han är ock­så råd­gi­va­re till fö­re­tag i af­färs­mäs­si­ga och ju­ri­dis­ka frå­gor, då med in­rikt­ning mot kris­si­tu­a­tio­ner. Utöver det­ta har Lars Eric med­ver­kat som råd­gi­va­re till sty­rel­ser och äga­re i upp­bygg­na­den av fle­ra stör­re och me­del­sto­ra fö­re­tag in­om han­del, tjäns­te­fö­re­tag och fas­tig­hets­sek­torn. Lars Eric Gustafsson är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om in­sol­vens och re­kon­struk­tion av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500. Lars Eric är även in­vald i Legal 500 Hall of Fame.

Chambers Europe - Lars-Eric Legal 500 Leading Individual 2019
Has very good knowledge in in-court restructuring and is also pragmatic
 • CV

 • 1985–

  Partner, Hamilton

 • 1983–1985

  Jurist, Ackordscentralen

 • 1993

  Juridikstudier, Wadham College, Oxford

 • 1983

  Jur kand, Stockholms universitet

 • 1980

  Ekonomexamen, Uppsala universitet