Arbetsrätt Partner

Jenny Jilmstad

Kontakt

D: +46 8 505 501 08

M: +46 70 184 02 69

jenny.jilmstad@hamilton.se

Jenny Jilmstad Jenny Jilmstad
Arbetsrätt Partner

Jenny Jilmstad

Jenny Jilmstad är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Arbetsrätt. Hon är spe­ci­a­li­se­rad in­om ar­bets­rät­t och bi­trä­der svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la kli­en­ter med tra­di­tio­nell och stra­te­gisk råd­giv­ning i frå­gor om fö­re­tags­för­värv, outsour­cing, om­struk­tu­re­ring­ar, ut­red­ning­ar, fö­re­tags­hem­lig­he­ter, in­tegri­tets­frå­gor samt fö­re­tags­le­dar­frå­gor. Jenny har ock­så er­fa­ren­het av tvis­t­lös­ning och rät­te­gång­ar in­om ar­bets­rätt. Hon an­li­tas som fö­re­lä­sa­re hos pri­va­ta ut­bild­nings­ak­tö­rer och hos kli­en­ter. Jenny är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om ar­bets­rätt av Chambers and Partners.

Chambers Europe - Jilmstad Recommended lawyer legal 500 2019
in an open-minded way, making you feel secure in the process
 • CV

 • 2019–

  Partner, Hamilton

 • 2018–2019

  Partner, Osborne Clarke

 • 2016–2018

  Counsel, Cederquist

 • 2011–2016

  Counsel, Ashurst

 • 2008–2012

  Associate, Ashurst

 • 2008

  Associate, DLA Nordic

 • 2007–2008

  Associate, Sveriges Byggindustrier

 • 1999–2007

  Associate, Baker & McKenzie

 • 1997

  Jur kand, Stockholms universitet