Insolvens och rekonstruktion Partner

Hans Renman

Kontakt

D: +46 8 505 501 23

M: +46 70 979 78 58

hans.renman@hamilton.se

Hans Renman Hans Renman
Insolvens och rekonstruktion Partner

Hans Renman

Hans Renman är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Insolvens och re­kon­struk­ti­on. Han är spe­ci­a­li­se­rad på kre­dit- och in­sol­vens­rätt och för­ord­nas lö­pan­de som kon­kurs­för­val­ta­re. Hans kre­di­trätts­li­ga upp­drag ut­görs bland an­nat av råd­giv­ning till ban­ker, fi­nans­bo­lag, fas­tig­hets­bo­lag och and­ra bo­lag. Han är ock­så spe­ci­a­li­se­rad på kom­mer­si­el­la tvis­ter och skil­je­för­fa­ran­den, och han har va­rit om­bud i ett stort an­tal tvis­ter om åter­vin­ning till kon­kurs­bon. Hans är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om in­sol­vens och re­kon­struk­tion av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500. Hans är även in­vald i Legal 500 Hall of Fame.

 

chambers europe Renman Legal 500 Leading Individual 2019
Highly capable, with long experience.
Has a sterling reputation among clients, who consider him one of the best insolvency lawyers in Stockholm
He is great and has a brilliant theoretical knowledge of the subject area
 • CV

 • 2002–

  Partner, Hamilton

 • 1989–2001

  Associate, Hamilton

 • 1987–1989

  Notarietjänstgöring

 • 1986

  Jur kand, Stockholms universitet