Arbetsrätt Partner

Erik Danhard

Kontakt

D: +46 8 505 501 50

M: +46 76 645 13 06

erik.danhard@hamilton.se

Erik Danhard Erik Danhard
Arbetsrätt Partner

Erik Danhard

Erik Danhard är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Arbetsrätt. Han är spe­ci­a­li­se­rad in­om ar­bets­rät­t och bi­trä­der med tra­di­tio­nell och stra­te­gisk råd­giv­ning i frå­gor om fö­re­tags­för­värv, outsour­cing, upp­säg­ning­ar, ar­bets­mil­jöut­red­ning­ar, fö­re­tags­hem­lig­he­ter, in­tegri­tets­frå­gor och fö­re­tags­le­dar­frå­gor. En stor del av Eriks verk­sam­het grun­das i tvis­t­han­te­ring och i tvis­t­sam­man­hang upp­trä­der han som om­bud, med­la­re och skil­je­man. Erik har ock­så ge­di­gen er­fa­ren­het av tvis­t­lös­ning och rät­te­gång­ar in­om and­ra rätts­om­rå­den. Han är fli­tigt an­li­tad som fö­re­lä­sa­re vid uni­ver­si­tet, hos pri­va­ta ut­bild­nings­ak­tö­rer och hos kli­en­ter. Erik är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om ar­bets­rätt av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

 

Chambers Europe Erik Danhard 2019 Legal 500 Leading Individual 2019
He has very deep knowledge of employment law and is very experienced in handling court proceedings
Knows every precedent and best practice but also understands the reality
He advises on more than just the legal matters - he's very broad. He is also very up to date on recent developments in employment law
 • CV

 • 2010–

  Partner, Hamilton

 • 2008–2010

  Partner, Nilsson & Co

 • 2003–2007

  Associate, Cederquist

 • 1988–2002

  LO-TCO Rättsskydd

 • 1987–1988

  Fiskal, Svea hovrätt

 • 1985–1987

  Notarietjänstgöring

 • 1985

  Jur kand, Stockholm universitet