Kapitalmarknad Partner

Emil Hedberg

Kontakt

D: +46 8 505 501 17

M: +46 72 207 01 72

emil.hedberg@hamilton.se

Emil Hedberg Emil Hedberg
Kapitalmarknad Partner

Emil Hedberg

Emil Hedberg är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Kapitalmarknad. Han är spe­ci­a­li­se­rad in­om börsno­te­ring­ar, fö­re­trä­de­se­mis­sio­ner och öv­rig ak­ti­e­mark­nadsju­ri­dik, publik M&A och bo­lags­rätts­lig råd­giv­ning. Emil har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la trans­ak­tio­ner och bi­trä­der så­väl emit­ten­ter som in­vest­ment­ban­ker, risk­ka­pi­tal­bo­lag och and­ra mark­nads­ak­tö­rer. Emil är re­kom­men­de­rad av Legal 500 och har ut­setts till Next Generation’s Lawyer in­om ka­pi­tal­mark­nadsju­ri­dik i Sverige av Legal 500. Han har även fö­re­läst i börs­rätt på Handelshögskolan vid Göteborgs uni­ver­si­tet.

 

 

 

Legal 500 Next genreration lawyer 2019
True professional
 • CV

 • 2016–

  Partner, Hamilton

 • 2011–2016

  Associate, Roschier

 • 2007–2011

  Associate, Vinge

 • 2007

  Jur kand, Stockholms universitet

 • 2007

  Ekon mag, företagsekonomi, Stockholms universitet