Hamilton Excellence

Karriär- och kom­pe­tens­ut­veck­lings­pro­gram i världs­klass

Hamiltons vi­sion är att va­ra den högst an­sed­da och mest ef­ter­trak­ta­de af­färsju­ri­dis­ka råd­gi­va­ren och ar­bets­gi­va­ren i Sverige. Firmans kar­riär- och kom­pe­tens­ut­veck­lings­pro­gram – Hamilton Excellence – är fram­ta­get för att främ­ja ut­veck­ling­en hos fir­mans bi­trä­dan­de ju­ris­ter och in­ne­hål­ler pro­ces­ser och verk­tyg, steg för steg från an­ställ­ning ef­ter ju­ristex­a­men fram till en even­tu­ell part­ner-pröv­ning. Hamilton Excellence ger vå­ra med­ar­be­ta­re trans­pa­ren­ta och tyd­li­ga för­vänt­ning­ar på sin pro­fes­sio­nel­la ut­veck­ling, en myc­ket me­ri­te­ran­de kar­riär­platt­form samt lik­vär­di­ga för­ut­sätt­ning­ar för ut­veck­ling på fir­man. Förutom att säk­ra vå­ra bi­trä­dan­de ju­ris­ters kar­riär- och kom­pe­tens­ut­veck­ling och där­i­ge­nom fir­mans åter­växt, vill vi ge­nom Hamilton Excellence även sä­ker­stäl­la att vå­ra med­ar­be­ta­re, oav­sett fram­ti­da kar­riär­val, kom­mer att va­ra at­trak­ti­va på ar­bets­mark­na­den.

Hamilton Excellence be­står av så­väl for­mel­la ut­bild­ning­ar (Hamilton Boot Camp och Hamilton Academy) som ett ram­verk av för­vänt­ning­ar (Hamilton Career). Tydliga för­vänt­ning­ar är en för­ut­sätt­ning för en kva­li­ta­tiv ut­veck­ling i det dag­li­ga ar­be­tet. Vår yt­ters­ta am­bi­tion är att var­je dag va­ra varand­ras fö­re­bil­der i al­la av­se­en­den; vi tar ge­men­samt an­svar för fir­mans ut­veck­ling i ett håll­bart och lång­sik­tigt per­spek­tiv. Utöver den feed­back som part­ners och se­nio­ra bi­trä­dan­de ju­ris­ter ger i det dag­li­ga ar­be­tet, upp­munt­ras al­la kol­le­gor att ge varand­ra stöd och sup­port. Ömsesidig stött­ning, kom­bi­ne­rat med ett om­fat­tan­de kun­skaps­ut­byte, bi­drar till att vi kan ar­be­ta på ett djupt och me­nings­fullt sätt.


Hamilton Career

Hamilton Career är det ram­verk för de bi­trä­dan­de ju­ris­ter­nas för­vän­ta­de ut­veck­ling som ut­gör grun­den för Hamilton Excellence. På var­je ut­veck­lingsni­vå gäl­ler sär­skilt an­giv­na mål och för­vänt­ning­ar av­se­en­de ut­veck­ling, pre­sta­tio­ner och fär­dig­he­ter. Varje år ut­vär­de­ras den bi­trä­dan­de ju­ris­ten mot bak­grund av de mål och för­vänt­ning­ar som gäl­ler på den bi­trä­dan­de ju­ris­tens ut­veck­lingsni­vå, med sär­skilt fo­kus på ut­veck­ling un­der kom­man­de år. Varje bi­trä­dan­de ju­rist upp­rät­tar till­sam­mans med sin men­tor en in­di­vi­du­ell ut­veck­lings­plan för det kom­man­de året.


Hamilton Boot Camp

Hamilton Boot Camp är fir­mans in­tro­duk­tions­ut­bild­ning för al­la ny­an­ställ­da bi­trä­dan­de ju­ris­ter, med fo­kus på bland an­nat fir­mans vi­sion, stra­te­gi och vär­de­ring­ar, ar­bets­me­tod, av­tals­skriv­ning, ak­tie­bo­lags­rät­tens cen­tra­la de­lar och grund­läg­gan­de ad­vo­ka­te­tik.


Hamilton Academy

Hamilton Academy är ett av mark­na­dens mest ge­dig­na ut­bild­nings­pa­ket och syf­tar till att stöd­ja önsk­värd ut­veck­ling an­pas­sad för re­spek­ti­ve ut­veck­lingsni­vå. Utbildningarna an­ord­nas så­väl in­ternt som ex­ternt och om­fat­tar bland an­nat ut­bild­ning­ar in­om fir­mans oli­ka verk­sam­hets­om­rå­den, ju­ri­disk eng­els­ka och ut­bild­ning­ar i fö­re­tagse­ko­no­mi, pre­sen­ta­tions­tek­nik, pro­jekt­led­ning samt för­sälj­ning. Varje verk­sam­hets­grupp har ut­ö­ver Hamilton Academy för­djup­nings­kur­ser in­om sitt spe­ci­a­list­om­rå­de.