The team is very efficient and highly reactive - the lawyers know exactly what we want

Chambers and Partners

Tvistlösning

Hamiltons verk­sam­hets­grupp Tvistlösning till­hör de le­dan­de ak­tö­rer­na i Sverige och grup­pens ju­ris­ter an­li­tas re­gel­bun­det som om­bud i de störs­ta och mest kom­pli­ce­ra­de upp­dra­gen på mark­na­den. Gruppen fö­re­trä­der kli­en­ter obe­ro­en­de av na­tio­na­li­tet, bransch och verk­sam­hets­om­rå­de i samt­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter som av­ser tvis­ter. Verksamhetsgruppen har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av så­väl na­tio­nel­la som in­ter­na­tio­nel­la skil­je­för­fa­ran­den en­ligt reg­ler och in­sti­tut såsom SCC, ICC, LCIA och UNCITRAL. Klienterna ut­görs bland an­nat av le­dan­de na­tio­nel­la och in­ter­na­tio­nel­la fö­re­tag, fi­nan­sin­sti­tut, för­säk­rings­bo­lag, ban­ker och re­vi­si­ons­fir­mor.

Hamilton till­han­da­hål­ler råd­giv­ning i al­la ty­per av tvist­re­la­te­ra­de frå­gor och har er­fa­ren­het av att age­ra om­bud i al­la ty­per av kom­mer­si­el­la tvis­ter, där­ibland:

  •  Företagsöverlåtelser, fö­re­tags­vär­de­ring, ak­tieä­gar­frå­gor och jo­int ven­tu­res
  •  Försäkring, åter­för­säk­ring och regres­ser
  •  Fastigheter, hy­res­frå­gor och ent­re­pre­nad
  •  Revisors-, VD- och sty­rel­se­an­svar
  •  Professionsansvar samt an­svar för tek­nis­ka kon­sul­ter och fi­nan­si­el­la råd­gi­va­re
  •  Finansiella pro­duk­ter och ka­pi­tal­för­valt­ning
  •  Leveransavtal
  •  Immaterialrätt
  •  Produktskador

Verksamhetsgruppens ju­ris­ter samar­be­tar re­gel­bun­det med Hamiltons öv­ri­ga verk­sam­hets­grup­per i upp­drag som även krä­ver an­nan spe­ci­a­list­kun­skap, till ex­em­pel in­om kon­kur­rens­rätt, bank och fi­nans­ och ka­pi­tal­mark­nads­rätt. I in­ter­na­tio­nel­la upp­drag som krä­ver ex­per­tis in­om ut­ländsk rätt har grup­pen väl eta­ble­ra­de re­la­tio­ner med le­dan­de ut­länds­ka ad­vo­kat­fir­mor i samt­li­ga ju­ris­dik­tio­ner av be­ty­del­se­.

 

 

Kontakt