TMT | IP

Hamiltons verk­sam­hets­grupp TMT | IP råd­ger kli­en­ter över ett myc­ket brett fält där im­ma­te­ri­al­rät­ten spe­lar en cen­tral roll, oav­sett om det hand­lar om råd­giv­ning till ak­tö­rer in­om film- och mu­si­k­in­du­strin el­ler till dis­rup­ti­va tek­nik­fö­re­tag. Många av grup­pens upp­drags­gi­va­re har sin verk­sam­het cen­tre­rad kring in­ter­net; de ställs där­för of­ta in­för kom­pli­ce­ra­de frå­ge­ställ­ning­ar som be­rör verk­sam­he­ter som be­drivs i en glo­bal on­li­ne­mil­jö. Även frå­gor som be­rör tra­di­tio­nel­la fö­re­tag såsom da­ta­skydd, per­son­upp­gifts­han­te­ring (GDPR), outsour­cing och tek­nikupp­hand­ling­ar fal­ler in­om verk­sam­hets­grup­pens om­rå­de.

En stor del av verk­sam­hets­grup­pens råd­giv­ning sker till in­ter­net- och te­le­o­pe­ra­tö­rer och av­ser allt från re­gu­la­to­ris­ka frå­gor till all­män­na kund­vill­kor. Gruppen an­li­tas re­gel­mäs­sigt i sam­band med fö­re­tagsö­ver­lå­tel­ser in­om te­le­kom och tek­nik­sek­torn. Då många star­tup-fö­re­tag är tek­nikin­ten­si­va om­fat­tar grup­pens råd­giv­ning även frå­ge­ställ­ning­ar som upp­kom­mer in­om var­je till­växt­steg – från bildan­det, ak­tieä­gar- och in­ve­ste­rings­av­tal till sådd­fi­nan­sie­ring, ven­tu­re ca­pi­tal-run­dor och ex­it ge­nom för­sälj­ning el­ler no­te­ring.

Hamilton fö­re­trä­der och råd­ger kli­en­ter in­om fle­ra om­rå­den, där­ibland:

  • Rådgivning till kon­sul­ter in­om IT, ut­veck­la­re och le­ve­ran­tö­rer av IT-system i form av upp­rät­tan­de av kon­sult-, ut­veck­lings-, li­cens-, sup­port och un­der­hålls­av­tal
  • Rådgivning in­om re­gu­la­to­ris­ka frå­gor till te­le­kom­bo­lag, fin­tech- och in­su­re­te­ch­bo­lag samt av­tals­skriv­ning
  • Rådgivning in­om data­skydds- och per­son­upp­gifts­frå­gor
  • Transaktionsrådgivning i sam­band med fö­re­tagsö­ver­lå­tel­ser och no­te­ring av bo­lag in­om TMT-sektorn
  • Rådgivning till e-han­dels­fö­re­tag samt upp­rät­tan­de av av­tals­vill­kor
  • Rådgivning till me­di­e­fö­re­tag av­se­en­de fi­nan­sie­ring och ut­giv­ning i oli­ka for­mer
  • Rådgivning till in­ve­ste­ra­re och ent­re­pre­nö­rer i sam­band med bildan­de och ka­pi­ta­lan­skaff­ning till star­tup-bo­lag
  • IP-rättslig råd­giv­ning, främst in­om va­ru­mär­kes­om­rå­det

Verksamhetsgruppens ju­ris­ter sam­ar­be­tar re­gel­bun­det med Hamiltons öv­ri­ga verk­sam­hets­grup­per, ex­em­pel­vis Corporate | M&A och Kapitalmarknad, i syf­te att ge kli­en­ter­na råd­giv­ning som han­te­rar al­la re­le­van­ta aspek­ter ge­nom en en­da kon­tak­ty­ta.

 

Kontakt