The practice work regarding insolvency-related employment and wage guarantee issues is impressive.

Chambers and Partners

Insolvens och rekonstruktion

Hamiltons verk­sam­hets­grupp Insolvens och re­kon­struk­ti­on är en av Sveriges le­dan­de ak­tö­rer på ­om­rå­det med över 50 års er­fa­ren­het av att han­te­ra fö­re­tagse­ko­no­mis­ka pro­blem. Verksamhetsgruppen har han­te­rat någ­ra av Sveriges mest kom­plexa kon­kur­ser och fö­re­tags­re­kon­struk­tio­ner un­der se­na­re tid, såsom ONOFF- och Expert-kedjornas kon­kur­ser samt re­kon­struk­tio­ner­na av el­bils­till­ver­ka­ren NEVS och Componenta-koncernen. Gruppen er­bju­der även råd­giv­ning in­om när­lig­gan­de rätts­om­rå­den, som fi­nan­si­el­la om­struk­tu­re­ring­ar, re­fi­nan­sie­ring samt ga­ran­ti- och sä­ker­hets­re­la­te­ra­de frå­gor. Kontakta oss på in­sol­vens@ha­mil­ton.se el­ler på +46 8 505 501 00.

Hamiltons ju­ris­ter an­li­tas re­gel­bun­det som:

  • Konkursförvaltare
  • Företagsrekonstruktörer
  • Likvidatorer
  • Rådgivare i fi­nan­si­el­la re­kon­struk­tio­ner ut­an­för dom­stol

Hamilton företräder och råd­ger även kli­en­ter i and­ra in­sol­vens­rätts­li­ga upp­drag, där­ibland:

  • Underhandsackord el­ler mot­sva­ran­de ut­om­rätts­li­ga in­sol­vens­för­fa­ran­den
  • Uppdrag gäl­lan­de per­son­ligt be­tal­nings­an­svar och ris­ker för sty­rel­se och äga­re i in­sol­vens­si­tu­a­tio­ner
  • Insolvensrättsliga tvis­ter, ex­em­pel­vis åter­vin­ning och olov­lig vär­deö­ver­fö­ring
  • Borgenärsombud i kon­kur­ser, fö­re­tags­re­kon­struk­tio­ner och and­ra in­sol­vens­si­tu­a­tio­ner

Konkurser och fö­re­tags­re­kon­struk­tio­ner in­be­gri­per of­ta frå­ge­ställ­ning­ar som sträc­ker sig över fle­ra af­fär­sju­ri­dis­ka rätts­om­rå­den och över nä­rings­li­vets samt­li­ga bran­scher. Verksamhetsgruppens ju­ris­ter sam­ar­be­tar re­gel­bun­det med Hamiltons öv­ri­ga verk­sam­hets­grup­per och med sin sin mång­å­ri­ga er­fa­ren­het har grup­pen den spe­ci­a­list­kom­pe­tens och bransch­kän­ne­dom som krävs för att han­te­ra kon­kur­ser och fö­re­tags­re­kon­struk­tio­ner i vitt skil­da bran­scher.

Vad gör du i en obe­stånds­si­tu­a­tion? Här kan du ta del av en sam­man­ställ­ning.

Kontakt