Broad scope and good experience working on regulatory matters

Chambers and Partners

Försäkring och finansiell reglering

Hamiltons verk­sam­hets­grupp Försäkring och fi­nan­si­ell re­gle­ring har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att job­ba med fi­nan­si­ellt till­stånds­plik­ti­ga bo­lag. Verksamhetsgruppen bi­trä­der lö­pan­de för­säk­rings- och åter­för­säk­rings­bo­lag, för­säk­rings­för­med­la­re, be­tal­tjänstin­sti­tut, vär­de­pap­pers­bo­lag, ban­ker, kon­su­ment­kre­di­tin­sti­tut och fond­bo­lag. Verksamhetsgruppen an­li­tas av svens­ka så­väl som ut­länds­ka ak­tö­rer som be­dri­ver till­stånds­plik­tig verk­sam­het i Sverige, an­ting­en ge­nom grän­sö­ver­skri­dan­de verk­sam­het el­ler fi­li­al.

Juristerna i verk­sam­hets­grup­pen Försäkring och fi­nan­si­ell re­gle­ring har er­fa­ren­het från bå­de myn­dig­het och bo­lag och där­till en lång er­fa­ren­het såsom råd­gi­va­re på fi­nans­mark­nads­om­rå­det. Detta gör att verk­sam­hets­grup­pen kan le­ve­re­ra en ef­fek­tiv, snabb och per­son­lig råd­giv­ning i den kom­plexa mil­jö som fi­nans­mark­na­dens re­gle­ring ut­gör. Gruppen strä­var ef­ter att ar­be­ta kost­nads­ef­fek­tivt och lös­nings­o­ri­en­te­rat i syf­te att max­i­me­ra af­färsnyt­tan för Hamiltons kli­en­ter i var­je upp­drag.

Hamilton fö­re­trä­der och råd­ger kli­en­ter i sam­band med en rad oli­ka upp­drag, där­ibland:

  • Etablering, av­veck­ling och för­värv av fi­nan­si­el­la verk­sam­he­ter
  • Tillstånds- och till­syns­frå­gor
  • Gränsöverskridande verk­sam­het till och från Sverige
  • Företagsstyrning
  • Regelefterlevnad
  • Marknadsföring och för­sälj­ning av fi­nan­si­el­la in­stru­ment och för­säk­ring
  • Avtal och tvis­ter in­om det fi­nan­si­el­la om­rå­det

Verksamhetsgruppens ju­ris­ter sam­ar­be­tar re­gel­bun­det med fir­mans öv­ri­ga verk­sam­hets­grup­per, ex­em­pel­vis Tvistlösning, Corporate | M&A och Arbetsrätt i syf­te att ge kli­en­ter råd­giv­ning som han­te­rar al­la re­le­van­ta aspek­ter ge­nom en en­da kon­tak­ty­ta. Hamilton har dess­utom väl eta­ble­ra­de kon­tak­ter med le­dan­de ad­vo­kat­fir­mor i Europa, USA och in­om and­ra ju­ris­dik­tio­ner.

Kontakt