Knowledgeable and responsive

Legal 500

Fastighet

Hamiltons verk­sam­hets­grupp Fastighet bi­trä­der fas­tig­hets­ä­ga­re un­der he­la livscy­keln för ett fas­tig­hets­in­ne­hav. Från för­värv till ut­veck­ling och ex­plo­a­te­ring av fas­tig­he­ten, för­hand­ling och kon­trakts­skriv­ning med hy­res­gäs­ter, tvis­ter i dom­stol och hy­res­nämnd, och slut­li­gen, för­sälj­ning av fas­tig­he­ten. Verksamhetsgruppen an­li­tas av svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la fas­tig­hets­in­ve­ste­ra­re och fas­tig­hets­för­val­ta­re samt av fle­ra sto­ra kom­mer­si­el­la hy­res­gäs­ter med lö­pan­de be­hov av fram­för allt hy­res­rätts­lig råd­giv­ning. Gruppens ju­ris­ter bi­trä­der ock­så in­ve­ste­rings­fon­der och and­ra ak­tö­rer på fas­tig­hets­mark­na­den, till ex­em­pel kom­mu­ner, för­säk­rings­bo­lag, ban­ker och and­ra fi­nan­si­el­la in­sti­tu­tio­ner.

Hamilton företräder och råd­ger kli­en­ter i sam­band med en rad oli­ka upp­drag, där­ibland:

 • Fastighetstransaktioner
 • Due di­li­gence av fas­tig­he­ter och fas­tig­hets­bo­lag
 • Ägarstrukturer för fas­tig­hets­bo­lag
 • Exploateringsavtal
 • Utvecklingsprojekt
 • Bostadspaketeringar
 • Joint ven­tu­res mel­lan fas­tig­hets­ä­ga­re
 • Kommersiell hy­res­rätt
 • Tvister i hy­res­nämnd och dom­stol i fas­tig­hets­rätts­li­ga frå­gor
 • Entreprenadrätt
 • Fastighetsförvaltningsavtal

Juristerna i verk­sam­hets­grup­pen har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att bi­trä­da kli­en­ter i kom­plexa fas­tig­hets­trans­ak­tio­ner. Verksamhetsgruppens ju­ris­ter sam­ar­be­tar re­gel­bun­det med fir­mans öv­ri­ga verk­sam­hets­grup­per.

Verksamhetsgruppen har eta­ble­ra­de kon­tak­ter med le­dan­de skat­te­rätts­li­ga råd­gi­va­re och and­ra råd­gi­va­re in­om fas­tig­hets­bran­schen, ex­em­pel­vis vär­de­rings­fir­mor och tek­nis­ka kon­sul­ter, vil­ket gör att Hamilton till­sam­mans med des­sa råd­gi­va­re kan bi­trä­da kli­en­ter­na i kom­plexa och grän­sö­ver­skri­dan­de ären­den och trans­ak­tio­ner.

 

Aktuellt

Se mer

Kontakt