The team has been extremely helpful and diligent

Chambers and Partners

Corporate I M&A

Hamiltons verk­sam­hets­grupp Corporate | M&A har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att struk­tu­re­ra och ge­nom­fö­ra al­la ty­per av pri­va­ta M&A-transaktioner, bå­de vid af­fä­rer in­om Sverige och i sam­band med grän­sö­ver­skri­dan­de trans­ak­tio­ner. Gruppens ju­ris­ter har bred er­fa­ren­het från oli­ka bran­scher och bi­står kli­en­ter med att upp­rät­ta, grans­ka och för­hand­la trans­ak­ti­ons­do­ku­men­ta­ti­on och kom­mer­si­el­la av­tal. Gruppen an­li­tas av bland an­nat risk­ka­pi­tal­fö­re­tag, ent­re­pre­nörs­driv­na bo­lag, in­du­stri­bo­lag, star­tups samt ban­ker och and­ra fi­nan­si­el­la in­sti­tut.

Juristerna i verk­sam­hets­grup­pen Corporate | M&A har in­gå­en­de för­stå­el­se för trans­ak­ti­ons­pro­ces­sen och till­han­da­hål­ler ex­per­tis i stra­te­gis­ka och struk­tu­rel­la frå­gor in­om ra­men för ge­nom­fö­ran­det av trans­ak­ti­ons- och råd­giv­nings­upp­drag. Gruppen strä­var ef­ter att ar­be­ta kost­nads­ef­fek­tivt och lös­nings­o­ri­en­te­rat i syf­te att max­i­me­ra af­färsnyt­tan för Hamiltons kli­en­ter i var­je upp­drag.

Hamilton fö­re­trä­der och råd­ger kli­en­ter i sam­band med en rad oli­ka upp­drag, där­ibland:

 • Bilaterala för­värv och avytt­ring­ar av bo­lag och verk­sam­he­ter
 • Strukturerade auk­ti­ons­pro­ces­ser
 • Fusioner
 • Joint ven­tu­res
 • Incitamentsprogram
 • Due di­li­gence
 • Rekapitaliseringar och om­struk­tu­re­ring­ar
 • M&A-försäkringar
 • Aktieägar- och sam­ar­bets­av­tal
 • Kapitalanskaffningar
 • Särskilda gransk­ning­ar
 • Kommersiella av­tal

Verksamhetsgruppens ju­ris­ter sam­ar­be­tar re­gel­bun­det med Hamiltons öv­ri­ga verk­sam­hets­grup­per i syf­te att ge kli­en­ter­na till­gång till trans­ak­ti­ons­stöd och råd­giv­ning för trans­ak­tio­nens al­la le­ga­la aspek­ter ge­nom en en­da kon­tak­ty­ta.

Verksamhetsgruppens ju­ris­ter har om­fat­tan­de er­fa­ren­het från in­ter­na­tio­nel­la ad­vo­kat­by­rå­er och har väl eta­ble­ra­de kon­tak­ter med le­dan­de fi­nan­si­el­la och le­ga­la råd­gi­va­re i Europa, USA, Asien och and­ra ju­ris­dik­tio­ner. Det gör det möj­ligt för grup­pen att bil­da trans­ak­ti­ons­team och sam­ar­be­ta med le­dan­de råd­gi­va­re vid grän­sö­ver­skri­dan­de trans­ak­tio­ner.

 

Kontakt