There is nothing that the team could do better. It is number one for tricky employment matters

Chambers and Partners

Arbetsrätt

Hamiltons verk­sam­hets­grupp Arbetsrätt råd­ger i ar­bets­rätts­li­ga frå­gor som of­ta är verk­sam­hets­kri­tis­ka och in­ne­fat­tar svå­ra ju­ri­dis­ka av­väg­ning­ar. Hamiltons ar­bets­rätt­sju­ris­ter hör till Sveriges mest er­far­na. De har lång och bred er­fa­ren­het av ar­bets­rätts­lig tvist­lös­ning från dom­sto­lar och or­ga­ni­sa­tio­ner på ar­bets­mark­na­den. De är även fli­tigt an­li­ta­de fö­re­lä­sa­re vid uni­ver­si­tet, hos pri­va­ta ut­bild­nings­ak­tö­rer och hos kli­en­ter. Det gör verk­sam­hets­grup­pen Arbetsrätt väl rustad att le­ve­re­ra en ef­fek­tiv, snabb och per­son­lig råd­giv­ning i den sär­skil­da mil­jö som ar­bets­mark­na­den ut­gör. En stor del av grup­pens verk­sam­het be­står i att fö­re­trä­da kli­en­ter vid dom­sto­lar och i skil­je­för­fa­ran­den.

Hamilton bi­trä­der svens­ka och ut­länds­ka fö­re­tag, myn­dig­he­ter och or­ga­ni­sa­tio­ner i frå­gor som:

  •  Omorganisationer, över­lå­tel­ser och outsour­cing
  •  Rådgivning och för­hand­lings­stöd kring kol­lek­tivav­tal
  •  Anställningar, upp­säg­ning­ar och HR-stöd i per­so­nal­frå­gor
  •  Bonusplaner och and­ra in­ci­ta­ments­pro­gram
  •  Frågor kring fö­re­tags­hem­lig­he­ter
  •  Integritetsfrågor i ar­bets­li­vet
  •  Ansvarsfrågor kopp­la­de till de­le­ga­ti­on och ar­bets­mil­jö
  •  Arbetsrättslig tvist­lös­ning

Verksamhetsgruppens ju­ris­ter sam­ar­be­tar re­gel­bun­det med fir­mans öv­ri­ga verk­sam­hets­grup­per, ex­em­pel­vis Tvistlösning, Corporate | M&A och Insolvens och re­kon­struk­ti­on i syf­te att ge kli­en­ter råd­giv­ning som han­te­rar al­la re­le­van­ta aspek­ter ge­nom en en­da kon­tak­ty­ta.

Nyhetsbrev ju­li 2019

Nyhetsbrev de­cem­ber 2018

Nyhetsbrev ju­ni 2018

Kontakt