Corporate | M&A Insights

Trender inom privat M&A

När26 september 2019

VarHamilton, Hamngatan 27, Stockholm

Den svens­ka M&A-marknaden har un­der fle­ra år präg­lats av hög ak­ti­vi­tet. Detta se­mi­na­ri­um be­hand­lar ak­tu­el­la tren­der och mark­nads­prax­is i cen­tra­la de­lar av trans­ak­tions­pro­ces­sen och be­ly­ser vik­ti­ga le­ga­la frå­gor att be­ak­ta för den som ge­nom­för fö­re­tagsö­ver­lå­tel­ser på säl­jar- el­ler kö­par­si­dan.

Under se­mi­na­ri­et be­hand­lar vi bland an­nat föl­jan­de:

  • Due di­li­gence-pro­ces­sen: Hur kan säl­ja­ren för­bätt­ra för­sälj­nings­pro­ces­sen (samt mi­ni­me­ra dis­kus­sio­ner om mål­bo­la­gets skick ef­ter trans­ak­tio­nen) ge­nom trans­pa­rent och kon­trol­le­rad in­for­ma­tions­giv­ning? Hur långt har ut­veck­ling­en kom­mit av­se­en­de au­to­ma­ti­se­ring av le­gal due di­li­gence?
  • Avsiktsförklaringar: Hur kan av­sikts­för­kla­ring­ar bi­dra till en smi­di­ga­re trans­ak­tions­pro­cess och vil­ka fall­gro­par finns det för kö­pa­re re­spek­ti­ve säl­ja­re?
  • Överlåtelseavtalet: Vad är rå­dan­de mark­nads­prax­is och vil­ka tren­der ser vi av­se­en­de kö­pa­rens vär­de­rings­skydd, till­trä­des­vill­kor samt säl­ja­rens an­svar och an­svars­be­gräns­ning­ar?
  • M&A-försäkring: Hur kan upp­hand­ling av M&A-försäkring in­te­gre­ras i trans­ak­tions­pro­ces­sen och vil­ka nya för­säk­rings­lös­ning­ar har ut­veck­lats på se­na­re tid?

Tid:

Torsdag 26 sep­tem­ber 2019 kl. 09:00 – 10:00. Frukost ser­ve­ras från kl. 08:30

Plats:

Hamilton, Hamngatan 27, Stockholm