Bank och finans Insights

Mediedrev gällande penningtvätt i storbanker – vilket ansvar har egentligen bankerna?

När23 maj 2019

VarHamilton, Hamngatan 27, Stockholm

Under 2018 upp­da­ga­des vad som i me­dia re­fe­re­rats till som en av de störs­ta fi­nans­skan­da­ler­na un­der mo­dern tid. Det mass­me­di­a­la tryc­ket på ban­ker­na till­sam­mans med en tro om att det ju­ri­dis­ka ram­verk som gäl­ler för åt­gär­der mot pen­ning­tvätt över tid har va­rit till­räck­ligt för att kun­na mot­ver­ka den­na typ av brotts­lig verk­sam­het har re­sul­te­rat i en miss­tro mot ban­ker­nas re­gel­ef­ter­lev­nad i den­na typ av frå­gor. Detta se­mi­na­ri­um be­hand­lar där­för frå­gan om vil­ket an­svar ban­ker­na egent­li­gen har en­ligt tillämp­li­ga re­gel­verk och hur det­ta an­svar har sett ut över tid.

Under se­mi­na­ri­et be­hand­lar vi bland an­nat föl­jan­de frå­gor:

  • Vad in­ne­bär den brotts­li­ga verk­sam­het som re­fe­re­ras till som pen­ning­tvätt?
  • I för­hål­lan­de till pen­ning­tvätt av stör­re vär­den – var­i­från har så­da­na peng­ar ty­piskt sett sitt ur­sprung?
  • Vilket an­svar ålig­ger ban­ker­na att vid­ta åt­gär­der för att mot­ver­ka att dess verk­sam­het nytt­jas för pen­ning­tvätt och hur har det­ta an­svar sett ut över tid?
  • Har ban­ker­na haft en rim­lig möj­lig­het att över tid fullt ut kun­nat mot­ver­ka att dess verk­sam­het kan kom­ma att nytt­jas för pen­ning­tvätt?
  • Lagstiftarens och till­syns­myn­dig­he­ter­nas roll i åt­gär­der mot pen­ning­tvätt.

Tid:

Torsdag 23 maj 2019 kl. 09:00 – 10:00. Frukost ser­ve­ras från kl. 08:30

Plats:

Hamilton, Hamngatan 27, Stockholm