Karriär Publikationer

Intervju med Kamyar Najmi – Associate inom Bank och finans

Efter att ha slut­fört sin ju­ristex­a­men vid Uppsala uni­ver­si­tet bör­ja­de Kamyar Najmi i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Bank och fi­nans i ju­ni 2019.

Varför bör­ja­de du stu­de­ra ju­ri­dik och har du haft en­ga­ge­mang vid si­dan av di­na stu­di­er?

– Jag har all­tid tyckt att det har va­rit väl­digt gi­van­de att hjäl­pa män­ni­skor och ro­ligt att lö­sa kom­plexa pro­blem. Att stu­de­ra ju­ri­dik var där­för ett na­tur­ligt val för mig då yr­ket som ju­rist till stor del in­ne­bär att hjäl­pa kli­en­ter med di­ver­se frå­ge­ställ­ning­ar. Även om stu­di­er­na i sig tog upp stör­re de­len av min tid så val­de jag även att va­ra ak­tiv som vitt­nes­stöd och ar­be­ta ex­tra pa­ral­lellt med ju­rist­pro­gram­met, bå­de in­om ser­vice och som stu­dent­med­ar­be­ta­re på en af­färsju­ri­disk ad­vo­kat­by­rå.

Hur väck­tes in­tres­set för rätts­om­rå­det bank och fi­nans?

– Jag viss­te gans­ka ti­digt un­der stu­di­er­na att jag vil­le ar­be­ta in­om af­färsju­ri­dik ef­ter ex­a­men ut­i­från mitt in­tres­se för nä­rings­li­vet. Efter att ha gjort re­se­arch om oli­ka verk­sam­hets­grup­per och vil­ken typ av ar­bets­upp­gif­ter som är i fo­kus tyck­te jag att om­rå­det bank och fi­nans var mest till­ta­lan­de. Inom om­rå­det ak­tu­a­li­se­ras näm­li­gen bo­lags- och sak­rätts­li­ga frå­gor som jag tyck­te var ro­li­gast och mest in­tres­san­ta när jag stu­de­ra­de. Inom bank och fi­nans ar­be­tar du dess­utom i en in­ter­na­tio­nell mil­jö där det mesta av ar­be­tet sker på eng­els­ka vil­ket i sig var väl­digt loc­kan­de.

Hur skul­le du be­skri­va din roll som Associate?

– Som Associate ar­be­tar jag dag­li­gen med att bi­stå vå­ra kli­en­ter i fi­nan­sie­rings­frå­gor till­sam­mans med mi­na kol­le­gor, som be­står av se­nio­ra ju­ris­ter och Partners. Som Associate på Hamilton får du ti­digt ett eget an­svar och min roll är att stöt­ta kol­le­gor i oli­ka trans­ak­tio­ner så att ar­be­tet fort­skri­der så smi­digt som möj­ligt. Arbetssättet har med­fört att min roll har va­rit väl­digt ut­veck­lan­de re­dan från dag ett.

– Jag har va­rit in­vol­ve­rad i många spän­nan­de ären­den, bl.a. i att bi­stå vå­ra kli­en­ter i fi­nan­sie­rings­frå­gor gäl­lan­de för­värv av bo­lag, fas­tig­he­ter och flyg­plan. Mina ar­bets­upp­gif­ter i de oli­ka ären­de­na har va­rit att grans­ka pantav­tal, upp­rät­ta sty­rel­se­pro­to­koll och an­nan do­ku­men­ta­tion. Jag har även fått pro­jekt­le­da i oli­ka trans­ak­tio­ner då jag fått till­se att bå­de kli­ent och mot­part skic­kat in be­höv­lig do­ku­men­ta­tion in­om ut­sat­ta de­ad­li­nes och där­ef­ter för­be­rett in­för sig­ning och clo­sing.  Vidare har jag haft kon­takt med ex­ter­na par­ter som myn­dig­he­ter och ut­länds­ka ad­vo­kat­by­rå­er un­der på­gåen­de ären­den. Att ar­be­ta till­sam­mans med el­ler ha and­ra in­ter­na­tio­nel­la ad­vo­kat­by­rå­er som mot­part tyc­ker jag har va­rit ex­tra gi­van­de och ro­ligt ef­tersom det har gett mig en in­blick i hur ju­ris­ter ar­be­tar i oli­ka ju­ris­dik­tio­ner.

– Jag har verk­li­gen upp­skat­tat att jag som ny­ex­a­mi­ne­rad Associate så pass ti­digt bå­de fått för­tro­en­de och an­svar i tea­mets oli­ka ären­den. Det har de­fi­ni­tivt bi­dra­git till att jag re­dan från bör­jan känt mig in­klu­de­rad och att mitt bi­drag är vik­tigt.

Hur har di­na för­vänt­ning­ar på ar­bets­li­vet stämt över­ens med verk­lig­he­ten?

– Det är fle­ra sa­ker som har över­träf­fat mi­na för­vänt­ning­ar. Jag är po­si­tivt över­ras­kad över hur ti­digt jag har bli­vit in­vol­ve­rad i ären­den. Redan förs­ta vec­kan fick jag ex­em­pel­vis ha kon­takt med bå­de kli­ent och in­ter­na­tio­nel­la om­bud i på­gåen­de ären­den samt föl­ja med en Partner på en för­hand­ling. Introduktionen i på­gåen­de ären­den har ock­så va­rit väl­digt bra och över­träf­fat mi­na för­vänt­ning­ar.

Genom ”le­ar­ning by do­ing” har jag själv fått ut­fö­ra ar­bets­upp­gif­ter­na vil­ket bi­dra­git till en brant ut­veck­lings­kur­va. Mina kol­le­gor är dess­utom pre­stige­lö­sa och hjälp­sam­ma vil­ket är väl­digt be­tryg­gan­de. Jag upp­skat­tar att få ar­be­ta med mer se­nio­ra kol­le­gor som tar sig tid att för­kla­ra för att jag ska få en så­dan bra hel­hets­bild av grup­pens ären­den som möj­ligt. Avslutningsvis vill jag lyf­ta fram att det är öpp­na dör­rar som gäl­ler ge­ne­rellt. Det är en­kelt att dis­ku­te­ra rätts­frå­gor med kol­le­gor i and­ra verk­sam­het­grup­per vil­ket bi­drar till den trev­li­ga och po­si­ti­va team­käns­lan som finns på fir­man.