Karriär Publikationer

Summer Trainee på Hamilton – med Benjamin Johansson, 2018

Vad in­ne­bär det att va­ra Summer Trainee på Hamilton?

Som Summer Trainee blir du till­de­lad en Associate som age­rar fad­der un­der din tid på fir­man. Faddern ger dig en in­tro­duk­tion till Hamilton ge­nom att vi­sa dig runt, pre­sen­te­ra dig för di­na kol­le­gor och kom­ma igång med ar­be­tet. Min fad­der var väl­digt hjälp­sam och fanns all­tid till hands att sva­ra på bå­de enkla­re och svå­ra­re frå­gor. Som Summer Trainee på Hamilton blir du in­te in­de­lad i en spe­ci­fik verk­sam­hets­grupp, ut­an du ar­be­tar grän­sö­ver­skri­dan­de mel­lan al­la om­rå­den och blir spo­ra­diskt till­de­lad nya ar­bets­upp­gif­ter. Ena da­gen kan du t.ex. sit­ta med en rätts­ut­red­ning för Insolvens och re­kon­struk­tion och den and­ra da­gen får du lä­sa ige­nom av­tal för Corporate | M&A. Det som var så bra med Hamiltons upp­lägg är att du får möj­lig­het att pro­va på de fles­ta rätts­om­rå­de­na och får en stor va­ri­a­tion av ar­bets­upp­gif­ter, vil­ket ger dig en tyd­lig in­blick i hur ar­be­tet som af­färsju­rist är. I och med det­ta upp­lägg er­bjuds du stör­re fri­het att for­ma tjäns­ten ef­ter de in­tres­se­om­rå­den du har sam­ti­digt som du får tes­ta på rätts­om­rå­den du in­te viss­te att du skul­le va­ra in­tres­se­rad av se­dan in­nan.

Vad har va­rit mest lä­ro­rikt och ut­ma­nan­de med att va­ra Summer Trainee?

I ef­ter­hand in­ser jag hur myc­ket jag lär­de mig un­der ti­den som Summer Trainee. Att va­ra i en mil­jö med en­tu­si­as­tis­ka och ny­fik­na kol­le­gor gjor­de var­da­gen sti­mu­le­ran­de och fylld av lär­do­mar. Lärdomar är såklart även för­knip­pa­de med ut­ma­ning­ar – som ny på job­bet kän­ner du dig all­tid li­te för­vir­rad och det känns svårt att kom­ma in i ar­be­tet, men min fad­der och kol­le­gor­na run­tom­kring var otro­ligt hjälp­sam­ma. Det i kom­bi­na­tion med att du som Summer Trainee ha­de myc­ket eget an­svar, gjor­de att de ut­ma­ning­ar du ställ­des in­för gav möj­lig­het till en brant ut­veck­lings­kur­va. Förutom den an­skaf­fa­de er­fa­ren­he­ten av ju­ri­diskt ar­be­te ge­nom in­tres­san­ta och kom­plexa upp­drag så gav po­si­tio­nen som Summer Trainee mig en myc­ket god in­blick i rol­len som af­färsju­rist och kon­sult.

Vad ser du för för­de­lar med att va­ra Summer Trainee un­der stu­di­e­ti­den?

Jag tror de­fi­ni­tivt att en tjänst som Summer Trainee på en af­färsju­ri­disk by­rå kan va­ra bra för ens fram­ti­da kar­riär som ju­rist. Som Summer Trainee får du in­blick i oli­ka rätts­om­rå­den, möj­lig­het att ar­be­ta i va­ri­e­ran­de upp­drag med bå­de na­tio­nel­la och in­ter­na­tio­nel­la kli­en­ter och öva på din ju­ri­dis­ka eng­els­ka. Du får även möj­lig­het till att ut­veck­la egen­ska­per som nät­ver­kan­de, nog­grann­het och stres­stå­lig­het, som al­la är vik­ti­ga i rol­len som ju­rist. För dig som vill sö­ka en tjänst som Summer Trainee skul­le jag re­kom­men­de­ra att fun­de­ra över vad du sö­ker hos din fram­ti­da ar­bets­gi­va­re och gö­ra re­se­arch in­nan du sö­ker. Affärsjuridiska by­rå­er skil­jer sig i stor­lek och upp­drag, så om du är med­ve­ten om vad du sö­ker kan det va­ra lät­ta­re att lyf­ta var­för du är läm­pad hos just den ar­bets­gi­va­ren.