Karriär Publikationer

Rollen som mentor – engagemang i WCN’s mentorskapsprogram

Om:

Christofer Hemsedahl ar­be­tar som Senior Associate in­om Hamiltons verk­sam­hets­grupp Insolvens och re­kon­struk­tion se­dan 2015. Han har en ex­a­men i Master of Law (LL.M.) och en Fil. Kand i fö­re­tagse­ko­no­mi från Stockholms uni­ver­si­tet. Ida Hermansson ar­be­tar som Associate in­om Hamiltons verk­sam­hets­grupp Bank och fi­nans se­dan 2016. Hon har en ex­a­men in­om Master of Law (LL.M.) och en Master of European bu­si­ness law från Lunds uni­ver­si­tet.

Både Christofer och Ida en­ga­ge­ra­de sig för förs­ta gång­en som men­to­rer i WCN’s men­tor­skaps­pro­gram hös­ten 2018 och kom­mer fort­sät­ta sitt en­ga­ge­mang un­der hös­ten 2019.

Hur har men­tor­skaps­pro­gram­mets upp­lägg sett ut?

Vi bör­ja­de men­tor­skaps­pro­gram­met med att an­ord­na en ge­men­sam mid­dag där vi träf­fa­de vå­ra ad­ep­ter för att lä­ra kän­na varand­ra. Därefter träf­fa­de vi vå­ra ad­ep­ter se­pa­rat och be­stäm­de da­tum för kom­man­de träf­far un­der pro­gram­mets gång och gick ige­nom de för­vänt­ning­ar vi ha­de på men­tor­skaps­pro­gram­met, bå­de som ad­ept och men­tor. Därutöver kon­kre­ti­se­ra­de vi vil­ket syf­te och mål vi bå­da ha­de med men­tor­skaps­pro­gram­met. Vi träf­fa­des sam­man­lagt yt­ter­li­ga­re tre/fy­ra gång­er un­der ter­mi­nen och ha­de in­för var­je träff be­stämt äm­ne/dis­kus­sions­frå­ga vi vil­le fo­ku­se­ra på un­der vår träff. Under de oli­ka träf­far­na dis­ku­te­ra­de vi äm­nen som t.ex. kar­riärs­mål, för­vänt­ning­ar in­för ar­bets­li­vet, pri­o­ri­te­ring­ar vad av­ser stu­di­er och jobb vid si­dan av stu­di­er­na och oli­ka sätt att läg­ga upp an­sök­nings­hand­ling­ar.

Vad har va­rit mest lä­ro­rikt och ut­ma­nan­de med att age­ra men­to­rer?

Att få byg­ga en för­tro­en­de­in­gi­van­de och gi­van­de re­la­tion med en ad­ept på re­la­tivt kort tid. Att lyc­kas med det­ta sam­ti­digt som man i egen­skap av men­tor ska för­sö­ka bi­dra med kon­kre­ta råd med hän­syn till de frå­ge­ställ­ning­ar som vi satt upp var bå­de lä­ro­rikt, ro­ligt och ut­ma­nan­de. Vidare var det ut­veck­lan­de att för­sö­ka kon­kre­ti­se­ra tips och råd med ut­gångs­lä­ge från eg­na er­fa­ren­he­ter, men ut­i­från ad­ep­tens per­spek­tiv. Som men­tor var det även vik­tigt att för­sö­ka ska­pa en mil­jö där det fanns ut­rym­me för ad­ep­ten att kän­na sig be­kväm och vå­ga stäl­la svå­ra­re frå­gor. Sammantaget har det verk­li­gen va­rit en myc­ket gi­van­de er­fa­ren­het att kun­na stöt­ta vå­ra ad­ep­ter ge­nom att bi­dra med vår kun­skap och er­fa­ren­het då de är i sam­ma si­tu­a­tion som vi själ­va var för in­te alls länge se­dan.

Vad ser ni för för­de­lar med att del­ta i ett men­tor­skaps­pro­gram un­der stu­di­e­ti­den?

Det är ett myc­ket bra sätt att få en in­blick i ar­bets­li­vet sam­ti­digt som man kny­ter fram­ti­da kon­tak­ter. Studierna kan va­ra väl­digt an­knut­na till den aka­de­mis­ka värl­den och har in­te all­tid en prak­tisk in­blick i hur rol­len som ju­rist ser ut. Att där­för re­dan un­der stu­di­e­ti­den få möj­lig­het till ett boll­plank gäl­lan­de re­so­ne­mang om kar­riär och ut­bild­ning gör att ad­ep­ten får möj­lig­het att even­tu­ellt tän­ka i and­ra ba­nor och kom­ma till nya in­sik­ter. Därutöver får ad­ep­ten ta del av men­torns er­fa­ren­het och möj­lig­het till kon­kre­ta tips i frå­gor som ad­ep­ten fun­de­rat på. Sammanfattningsvis er­bju­der men­tor­skaps­pro­gram­met en möj­lig­het för bå­de men­tor och ad­ept att få nya in­sik­ter, ut­väx­la tan­kar och er­fa­ren­he­ter samt ska­pa nya kon­tak­ter.

Vad har ni för för­vänt­ning­ar in­för näs­ta pe­ri­od av men­tor­skaps­pro­gram­met?

Christofer: Mina för­vänt­ning­ar är att få möj­lig­het att de­la med mig av mi­na er­fa­ren­he­ter och ge kon­kre­ta råd till en en­ga­ge­rad ad­ept, som har sökt sig till men­tor­skaps­pro­gram­met just av den­na an­led­ning. Jag vill kun­na bi­dra med ett öp­pet sin­ne, av­dra­ma­ti­se­ra frå­gor som rör kar­riä­ren och gö­ra des­sa till nå­got ro­ligt och en­ga­ge­ran­de och få ad­ep­ten att kän­na för­tro­en­de för att kun­na dis­ku­te­ra de frå­gor som ad­ep­ten vill ta upp. Själv öns­kar jag få ut­by­ta er­fa­ren­he­ter och för­hopp­nings­vis få nya eg­na in­sik­ter.

Ida: Det ska bli myc­ket ro­ligt att få age­ra men­tor för and­ra gång­en och få mö­ta en ny ad­ept samt föl­ja den­na per­sons ut­veck­ling som bli­van­de ju­rist. Jag hop­pas kun­na bi­dra med min er­fa­ren­het dels av­se­en­de ar­be­tet på en af­färsju­ri­disk ad­vo­kat­by­rå men även från min stu­di­e­tid och öv­rig ar­bets­livs­er­fa­ren­het samt kun­na dis­ku­te­ra frå­gor jag själv ha­de ve­lat få svar på som stu­dent. Något jag kom­mer ta med mig från för­ra men­tor­skaps­om­gång­en och vil­ket jag kom­mer fö­ra vi­da­re är just möj­lig­he­ten att ta del av ak­ti­vi­te­ter så som WCN’s men­tor­skaps­pro­gram och vad det kan fö­ra med sig i fram­ti­den.