Karriär Publikationer

En inblick i arbetet med finansieringstransaktioner på Hamilton

Hamiltons ju­ris­ter Seyran Sahin, Associate, och Cristy Cross, Senior Associate, age­ra­de ny­li­gen nyc­kel­per­so­ner i en fram­gångs­rik fi­nan­sie­ring i sam­band med ett stort in­kråms­för­värv.

Hamilton har va­rit ju­ri­diskt hu­vud­om­bud för en pri­va­te equi­ty-fond i sam­band med ett stör­re in­kråms­för­värv. Affären in­ne­bar för­värv av en verk­sam­hets­gren in­om en kon­cern som bland an­nat er­bju­der till­fäl­li­ga och hög­kva­li­ta­ti­va lo­ka­ler för bo­en­de, sko­la och kon­tor i Norden. Seyran Sahin och Cristy Cross ar­be­tar i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Bank och fi­nans och har i den­na af­fär sam­ar­be­tat med kol­le­gor i verk­sam­hets­grup­pen Corporate | M&A och ad­vo­kat­by­rå­er i and­ra nor­dis­ka län­der.
– Vi ar­be­tar i team för att fram­gångs­rikt ge­nom­fö­ra vå­ra kli­en­ters vik­ti­ga­re trans­ak­tio­ner. I vår verk­sam­hets­grupp Bank och fi­nans bi­träd­de vi vår kli­ent med fram­för allt ju­ri­disk råd­giv­ning i av­tals­för­hand­ling­ar­na av­se­en­de lå­ne­fi­nan­sie­ring­en, sä­ger Cristy.

– Att ar­be­ta grän­sö­ver­skri­dan­de är ut­veck­lan­de och ger in­syn i och för­stå­el­se för hur ar­bets­pro­ces­sen i and­ra verk­sam­hets­grup­per och på ut­länds­ka ad­vo­kat­by­rå­er ser ut. I det­ta pro­jekt an­sva­ra­de vå­ra M&A-kollegor för in­kråms­för­vär­vet och för­hand­ling­en av över­lå­tel­se­av­ta­let mel­lan vår kli­ent och dess mot­part, me­dan vi an­sva­ra­de för för­hand­ling­en av lå­ne­av­ta­let med lån­gi­va­ren för att kun­na fi­nan­si­e­ra för­vär­vet. Det är vik­tigt att stän­digt ha en öp­pen di­a­log av­se­en­de samt­li­ga ar­bets­ström­mar så att al­la i tea­met he­la ti­den är fullt in­for­me­ra­de om de se­nas­te upp­da­te­ring­ar­na i pro­jek­tet, sä­ger Seyran.

I det ti­di­ga ske­det av af­fä­ren för­hand­la­de Bank och fi­nans-tea­met ett så kal­lat com­mit­ment let­ter el­ler lå­nelöf­te som bland an­nat in­ne­hål­ler vill­kor mel­lan lån­ta­ga­ren och lån­gi­va­ren och som sät­ter ra­mar­na för den kom­man­de fi­nan­sie­ring­en och den slut­li­ga lå­ne­do­ku­men­ta­tio­nen.
– När do­ku­men­tet väl un­der­teck­nats in­led­des de stör­re av­tals­för­hand­ling­ar­na för att få den kom­plet­ta lå­ne­do­ku­men­ta­tio­nen på plats. Avtalsförhandlingarna var in­ten­si­va där sto­ra kom­mer­si­el­la frå­gor skul­le av­ta­las samt vik­ti­ga ut­fäs­tel­ser och åta­gan­den skul­le fast­stäl­las, sä­ger Cristy.

Som Senior Associate var Cristy pro­jekt­le­da­re och ha­de, pri­märt ef­ter ären­de­an­sva­rig Partner i tea­met, hu­vud­an­svar för pro­jek­tet. I an­sva­ret in­går att coacha ju­nio­ra kol­le­gor i syf­te att de ska växa och ut­veck­las i rol­len som af­färsju­rist.
– Vi har en re­sul­tatin­rik­tad och sam­ar­bets­o­ri­en­te­rad kul­tur där al­la är med och tar an­svar ut­i­från sin roll i tea­met. Vi han­te­rar kom­plexa ären­den och min roll är att se till att mi­na kol­le­gor kän­ner sig tryg­ga i det, sä­ger Cristy. Som Associate kan Seyrans roll va­ri­e­ra be­ro­en­de på kom­plex­i­te­ten i ären­det. I en kom­plex trans­ak­tions­struk­tur, som i det­ta pro­jekt, är de se­nio­ra kol­le­gor­na mer ak­tivt in­vol­ve­ra­de, me­dan Seyrans roll blir mer själv­stän­dig i li­te enkla­re fi­nan­sie­rings­trans­ak­tio­ner.
– Det är de se­nio­ra kol­le­gor­na som le­der ar­be­tet un­der pro­jek­tets gång. Det hu­vud­sak­li­ga an­svars­om­rå­det för min del i den här af­fä­ren var att för­hand­la så kal­la­de con­di­tions pre­ce­dent docu­ments, vil­ket är do­ku­men­ta­tion som lån­gi­va­ren krä­ver för ut­be­tal­ning av lå­nen. Bland an­nat kan det­ta in­ne­fat­ta för­hand­ling av pantav­tal som ger lån­gi­va­ren sä­ker­het för lå­net, sä­ger Seyran och fort­sät­ter:
– När upp­dra­get är de­fi­ni­e­rat får du som Associate på Hamilton ett eget an­svars­om­rå­de och ar­be­tar re­la­tivt själv­stän­digt med en cen­tral roll i trans­ak­tio­nen där samt­li­ga ar­bets­ström­mar möts. Det finns all­tid en tillit att du kan han­te­ra ditt an­svars­om­rå­de, även om hjäl­pen finns nä­ra till hands om så krävs.

Efter av­slu­tat pro­jekt kan svå­ra frå­ge­ställ­ning­ar som dykt upp un­der pro­jek­tets gång dis­ku­te­ras.
– Det är väl­digt upp­skat­tat och lä­ro­rikt. Det kon­ti­nu­er­li­ga kun­skaps­ut­by­tet in­om tea­met gör att vi får möj­lig­het att nå top­pen av vår för­må­ga och bli spe­ci­a­lis­ter in­om vå­ra re­spek­ti­ve verk­sam­hets­om­rå­den, sä­ger Seyran.