Karriär Publikationer

Intervju med Sebastian Sederholm

Sebastian Sederholm stu­de­rar på ju­rist­pro­gram­met vid Stockholms uni­ver­si­tet och be­räk­nas ta ex­a­men ja­nu­a­ri 2020. Sebastian bör­ja­de på Hamilton hös­ten 2018 som Front Desk Trainee och tac­ka­de ny­li­gen ja till tjäns­ten som Associate in­om Corporate | M&A med start i feb­ru­a­ri 2020.

Hur kom­mer det sig att du sök­te till Hamilton?

– Jag vil­le ar­be­ta på en av de stör­re af­färsju­ri­dis­ka by­rå­er­na ef­ter att tes­tat på att bå­de ar­be­ta på mind­re by­rå­er och in­om ser­vicebran­schen. Det jag fram­för allt sök­te var en ar­bets­gi­va­re som fram­hä­ver vik­ten av si­na med­ar­be­ta­res ut­veck­ling, vil­ket Hamilton upp­fyll­de med sitt kar­riär- och kom­pe­tens­ut­veck­lings­pro­gram Hamilton Excellence. Mitt in­tres­se av trans­ak­tionsju­ri­dik gjor­de ock­så att jag val­de att sö­ka mig till en ar­bets­gi­va­re som har en stark po­si­tion in­om om­rå­det.

Du har gått från Front Desk Trainee till Associate – be­rät­ta om din re­sa på Hamilton.

– Jag bör­ja­de på Hamilton som Front Desk Trainee och kun­de tack va­re min ti­di­ga­re er­fa­ren­het från ser­viceyr­ket snabbt kom­ma in i ar­bets­upp­gif­ter­na. Efter ett tag öpp­na­des an­sö­kan för Hamiltons Summer Trainee-program vil­ket jag val­de att sö­ka då jag vil­le fort­sät­ta min kar­riär på Hamilton. Efter in­ter­vju med en se­ni­or ju­rist och HR blev jag er­bju­den en av plat­ser­na och tac­ka­de ja.

– Jag har även pa­ral­lellt med min tjänst som Front Desk Trainee fått möj­lig­het att tes­ta på ar­be­tet som ju­ristas­si­stent till verk­sam­hets­grup­pen Corporate | M&A. Eftersom jag har va­rit in­rik­tad på att ar­be­ta med trans­ak­tionsju­ri­dik har det va­rit väl­digt gi­van­de att få in­blick i Hamiltons störs­ta trans­ak­tions­grupp, vil­ket även med­fört att jag fått mer­smak för om­rå­det. Anledningen till var­för jag fast­nat för just trans­ak­tionsju­ri­di­ken tror jag dels be­ror på att du får kom­bi­ne­ra ju­ri­dik med af­färs­man­na­skap, dels att grup­pen prak­ti­se­rar bo­lags­rätt och kom­mer­si­ell av­tals­rätt vil­ka har va­rit de äm­nen som jag tyc­ker va­rit ro­li­gast på ju­rist­pro­gram­met. Efter att ha ge­nom­gått en in­tern re­kry­te­rings­pro­cess upp­nåd­de jag må­let att få ar­be­ta med trans­ak­tionsju­ri­dik ef­ter stu­di­er­na då jag blev er­bju­den och tac­ka­de ja till tjäns­ten som Associate i Corporate | M&A.

– Jag har där­med gått från att bör­ja på Hamilton som Front Desk Trainee till att få an­ställ­ning som Associate på drygt ett halv­år – det gjor­de att den bran­ta ut­veck­lings­kur­van och tyd­li­ga kar­riär­vä­gen som Hamilton fram­hävt stämt väl över­ens med mi­na för­vänt­ning­ar.

Vad har du för tips och råd till de som ska sö­ka sitt förs­ta ar­be­te un­der stu­di­er­na och/el­ler ef­ter ex­a­men?

– Jag har un­der min stu­di­e­tid fått en bild av, och som jag tror att många and­ra ju­rist­stu­den­ter de­lar, att de som ar­be­tar på by­rå ska va­ra på ett spe­ci­fikt sätt och att jag in­te skul­le pas­sa in i den ”mal­len”. Efter att ha bör­jat ar­be­ta på en stor af­färsju­ri­disk by­rå som Hamilton har det verk­li­gen mot­be­vi­sats. Det är sna­ra­re vik­tigt att di­na kol­le­gor be­sit­ter and­ra egen­ska­per än du själv för att du he­la ti­den ska ut­veck­las till­sam­mans med tea­met. Det är där­för vik­tigt att du vå­gar ge dig ut på ar­bets­mark­na­den ti­digt un­der stu­di­er­na för att få er­fa­ren­het och ta re­da på vad du skul­le vil­ja ar­be­ta med ef­ter ex­a­men samt få för­stå­el­se för di­na styr­kor och ut­veck­lings­om­rå­den. För mig har det även un­der­lät­tat stu­di­er­na då ti­den på Hamilton ökat för­stå­el­sen för hur yr­ket som ju­rist fun­ge­rar i prak­ti­ken, åt­minsto­ne på by­rå.

– All er­fa­ren­het är bra er­fa­ren­het och du vet ald­rig när du får nyt­ta av det du lärt dig un­der en ti­di­ga­re an­ställ­ning. För mig har det t.ex. va­rit myc­ket gi­van­de att pa­ral­lellt med stu­di­er­na ar­be­tat in­om ser­vice då det har lärt mig att ar­be­ta i team med oli­ka ty­per av män­ni­skor och vik­ten av att ge pro­fes­sio­nell ser­vice. Som af­färsju­rist ar­be­tar du som kon­sult och att va­ra duk­tig på ser­vice tar sig där­med stort ut­tryck i rol­len, bå­de ut­i­från till­gäng­lig­het, hur kli­en­ten blir be­mött och hur ar­be­tet le­ve­re­ras.

Aktuellt

Se fler Publikationer