Insolvens och rekonstruktion Nyhet

Real Holding i Sverige AB (publ) i företagsrekonstruktion

Stockholms tings­rätt be­slu­ta­de den 27 mars 2019 om in­le­dan­de av fö­re­tags­re­kon­struk­tion för Real Holding i Sverige AB (publ) (”Real Holding”), var­vid Lars Eric Gustafsson för­ord­na­des till re­kon­struk­tör. Real Holding är ett börsno­te­rat fas­tig­hets­bo­lag som äger och för­val­tar ett fas­tig­hets­be­stånd med ett vär­de om ca 500 mkr, främst be­stå­en­de av kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter med un­der­lig­gan­de ut­veck­lings­po­ten­ti­al i till­väx­tor­ter. Pga en oba­lan­se­rad ka­pi­tal­struk­tur, in­ne­bä­ran­des allt för hög be­lå­nings­grad i kom­bi­na­tion med oför­del­ak­ti­ga lå­ne­vill­kor, har bo­la­get ham­nat på obe­stånd. Skuldstrukturen be­står av ex­ter­na lån, bå­de med och ut­an full­go­da sä­ker­he­ter, ak­tieä­gar­lån samt ut­ställ­da ob­li­ga­tio­ner. Då Real Holdings driftsnet­ton har va­rit po­si­ti­va de se­nas­te åren in­ne­bär vår pre­li­mi­nä­ra re­kon­struk­tions­plan, i nu­lä­get, att för­sö­ka åstad­kom­ma ett un­der­hand­s­ac­kord med ford­rings­ä­ga­re samt om­för­hand­ling av lå­ne­vill­ko­ren, främst av­se­en­de lån ut­an full­go­da sä­ker­he­ter.

Aktuellt

Se fler Nyheter