Hamilton Nyhet

Hamilton Årets Advokatbyrå 2018

Vi är stol­ta över att Hamilton har ut­setts till Årets Advokatbyrå 2018 i två ka­te­go­ri­er: Årets Advokatbyrå (för sto­ra ad­vo­kat­by­rå­er) och Stora Klientpriset (ba­se­rat på kli­en­ter som kö­per le­gal råd­giv­ning för mer än 1 MSEK).

”Utmärkelserna är ett kvit­to på att vi har ett myc­ket starkt team. Varje dag le­ve­re­rar vi spets­kom­pe­tens in­om vå­ra verk­sam­hets­om­rå­den till vå­ra kli­en­ter”, sä­ger Emma Berglund, Managing Partner.

Årets Advokatbyrå är Sveriges störs­ta kli­ent­stu­die för ad­vo­kat­by­rå­er spe­ci­a­li­se­ra­de in­om af­färsju­ri­dik. Närmare 1 100 kö­pa­re av af­färsju­ri­dik ger sin syn på sam­ar­be­tet och sva­rar på frå­gor om fram­ti­den. Branschstudien ge­nom­förs år­li­gen av ana­lys­fö­re­ta­get Regi. Vi de­lar Stora Klientpriset 2018 med Lindahl.

https://www.re­al­tid.se/lyc­kad-sam­man­slag­ning-tog-ha­mil­ton-till-stor­vinst

https://www.re­al­tid.se/dub­bel­vinst-ha­mil­ton-ad­vo­kat­by­ra