Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt NREP

Hamilton har fö­re­trätt NREP, ett in­vest­ment­bo­lag med fo­kus på fas­tig­hets­in­ve­ste­ring­ar, i sam­band med för­sälj­ning­en av de­ras 50%-iga an­del i Karlastaden Holding AB till Karlavagnstornet Holding AB, ett helägt dot­ter­bo­lag till Serneke Group AB (publ), som är verk­samt in­om bygg­nads- och fas­tig­hets­ut­veck­lings­bran­schen. Karlastaden be­dri­ver ett om­fat­tan­de fas­tig­hets­pro­jekt på Lindholmen i Göteborg, in­klu­de­ran­de byg­gan­det av Karlavagnstornet, vil­ket pla­ne­ras bli den högs­ta bygg­na­den i Skandinavien när det är fär­dig­byggt.