Hamilton Nyhet

Hamilton nominerad till Årets Advokatbyrå

Hamilton är no­mi­ne­rad till Årets Advokatbyrå 2018. I år har vi no­mi­ne­rats i två oli­ka ka­te­go­ri­er; ”Årets Advokatbyrå” och ”Advokatbyrå med högs­ta kund­nöjd­hets­rank­ning (ba­se­rad på kun­der som köp­te + 1MSEK i ju­ri­dis­ka tjäns­ter)”. Utmärkelserna är ba­se­ra­de på den störs­ta kli­ent­stu­di­en för kom­mer­si­el­la af­färsju­ri­dis­ka by­rå­er i Sverige. Vinnarna of­fent­lig­görs den 10 ja­nu­a­ri 2019.

Läs mer om de no­mi­ne­ra­de här.