Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt Alten

Hamilton har fö­re­trätt Alten Sverige AB, ett dot­ter­bo­lag till Alten SA, vid dess för­värv av samt­li­ga ak­ti­er i Beamon People AB, ett IT-konsultbolag som er­bju­der lös­ning­ar in­om pro­gram­va­ru­ut­veck­ling, IT-arkitektur, vi­su­ell de­sign, pro­jekt­led­ning och kva­li­tets­säk­ring.

Alten Group är en av Europas främs­ta le­ve­ran­tö­rer av kon­sult­tjäns­ter in­om tek­no­lo­gi och in­gen­jörs­ve­ten­skap.