Arbetsrätt Nyhet

Ny upplaga av KonkursArbetsrätt

Erik Danhard har un­der som­ma­ren slut­fört ar­be­tet med en ny upp­la­ga av KonkursArbetsrätt. Boken är ett stan­dard­verk som hand­lar om ar­bets­rät­ten och ford­ring­ar i kon­kur­ser och fö­re­tags­re­kon­struk­tio­ner och ges ut av Jure för­lag. Nytt se­dan se­nas­te upp­la­gan är främst ny rätts­prax­is kring över­gång av verk­sam­het som fö­re­går en kon­kurs, ford­ring­ar som är un­dan­tag­na från ett of­fent­ligt ac­kord och rätts­fi­gu­ren su­per­för­måns­rätt. På mar­gi­na­len kan även näm­nas att den nya för­valt­nings­la­gen på­ver­kar kon­kurs­för­val­ta­res och re­kon­struk­tö­rers han­te­ring av lö­ne­ga­ran­tin.

Här finns be­ställ­nings­in­for­ma­tion.