Karriär Publikationer

Intervju med Karolina Forssblad

Karolina Forssblad stu­de­rar ter­min 5 vid Lunds uni­ver­si­tet och var på Hamilton un­der ju­rist­pro­gram­mets ob­li­ga­to­ris­ka prak­tik­vec­ka un­der hös­ten 2018.

Hur kom­mer det sig att du vil­le gö­ra prak­tik på Hamilton?

– Jag fick upp ögo­nen för Hamilton på JiA-dagarna (Lunds uni­ver­si­tets ar­bets­mark­nads­dag) och upp­lev­de Hamiltons re­pre­sen­tan­ter som väl­digt öpp­na med ett ge­nu­int in­tres­se för oss ju­rist­stu­den­ter. Eftersom jag vil­le få en in­blick i ar­be­tet på en af­färsju­ri­disk fir­ma som lig­ger i fram­kant, sam­ti­digt som jag fått ett bra in­tryck av era re­pre­sen­tan­ter, val­de jag där­för att sö­ka mig till Hamilton.

Vad har du fått gö­ra un­der din prak­tik?

– Jättemycket! Jag har haft en stör­re upp­gift, en gransk­ning av en GDPR-policy, som jag ar­be­tat med lö­pan­de un­der he­la vec­kan. Jag har dess­utom fått skri­va av­tal, gjort rätts­ut­red­ning­ar, med­ver­kat på kli­ent­mö­te, följt med till tings­rät­ten och där­med fått en bra in­blick i fler­ta­let av de oli­ka verk­sam­hets­om­rå­de­na. Jag fick även del­ta på Legal English till­sam­mans med ny­an­ställ­da med­ar­be­ta­re vil­ket var väl­digt gi­van­de. Sammanfattningsvis har jag haft många ju­ri­diskt kva­li­fi­ce­ra­de och va­ri­e­ra­de ar­bets­upp­gif­ter samt ar­be­tat grän­sö­ver­skri­dan­de mel­lan de oli­ka verk­sam­hets­om­rå­de­na.

Vilka har du fått träf­fa un­der din prak­tik­vec­ka?

– Jag har haft fle­ra fadd­rar i form av Associates på oli­ka er­fa­ren­hets­ni­vå­er och in­om oli­ka verk­sam­hets­om­rå­den. Jag har även fått träf­fa i stort sett al­la på fir­man tack va­re rund­vand­ring på min förs­ta dag, men ock­så via al­la kon­tak­ter jag ska­pat un­der vec­kan. Alla har va­rit väl­digt väl­kom­nan­de och hjälp­sam­ma.

Vad har va­rit mest lä­ro­rikt un­der prak­ti­ken?

– Allt! Jag har fått många ar­bets­upp­gif­ter in­om oli­ka verk­sam­hets­om­rå­den och ing­en upp­gift har va­rit den and­ra lik. Jag har verk­li­gen, även om det en­dast va­rit un­der en vec­ka, fått en bra in­blick av hur det är att ar­be­ta på en af­färsju­ri­disk ad­vo­kat­fir­ma.

Vad har va­rit ro­li­gast un­der prak­ti­ken?

– Att få in­blick i trans­ak­tions­grup­pen Corporate | M&A. Det är ett verk­sam­hets­om­rå­de där du som Associate får in­blick i och ar­be­tar grän­sö­ver­skri­dan­de med and­ra verk­sam­hets­om­rå­den. Jag fick även ut­fö­ra många hands-on upp­gif­ter som ingick i stör­re pro­jekt. Det har med­fört till att jag fått en tyd­li­ga­re bild av hur det är att ar­be­ta som Associate på Hamilton.

Hur ser din bild av en ad­vo­kat­fir­ma ut nu ef­ter prak­ti­ken?

– Jag kan en­dast be­rät­ta ut­i­från hur det är på Hamilton och min bild är att det är ett myc­ket ut­veck­lan­de ar­be­te som bå­de har ett högt tem­po och va­ri­e­ran­de samt in­tres­san­ta ar­bets­upp­gif­ter. Jag tar ock­så med mig att det är en öp­pen och trev­lig mil­jö att ar­be­ta i. Jag ha­de än­då tan­ken att det skul­le va­ra ett hår­da­re kli­mat än det vi­sa­de sig va­ra. På Hamilton hjälps al­la åt oav­sett roll och funk­tion.

Vad har du för tips till nå­gon som skul­le va­ra in­tres­se­rad av att gö­ra prak­tik på Hamilton?

– Till att bör­ja med, var in­te rädd att frå­ga om en prak­tik­plats! Var dig själv och skriv ett ar­gu­men­te­ran­de mail el­ler per­son­ligt brev till var­för just du skul­le pas­sa som prak­ti­kant. Om du har ett in­tres­se av en viss verk­sam­hets­grupp, skriv även det.

När du väl är på plats är det vik­tigt att du kom­mer in med ett öp­pet sin­ne, även om det är ett spe­ci­fikt verk­sam­hets­om­rå­de som du är in­tres­se­rad av. Visa ini­ti­a­tiv­för­må­ga, var so­ci­al, nät­ver­ka och vi­sa en­ga­ge­mang för ar­bets­upp­gif­ter­na. Inga frå­gor är dum­ma frå­gor. Passa även på att be om feed­back på de ar­bets­upp­gif­ter du ut­för. Det kom­mer du att gyn­nas av fram­åt.

Varför tyc­ker du att stu­den­ter ska sö­ka sig till just Hamilton?

– Jag upp­le­ver Hamilton som en fir­ma där du som ju­ni­or ju­rist har en na­tur­lig plats. Du har väl­digt ro­ligt bå­de på ar­bets­plat­sen, allt­i­från ar­bets­upp­gif­ter­na till den so­ci­a­la ge­men­ska­pen. Det är ett hög­pre­ste­ran­de och sam­man­svet­sat team, vil­ket jag vär­de­sät­ter hos min fram­ti­da ar­bets­gi­va­re.

 

 

Aktuellt

Se fler Publikationer