Karriär Publikationer

Intervju med Julia Hjorth Säker

Vad in­ne­bär det att in­gå i Hamiltons Excellence Trainee Program?

– Jag har ar­be­tat en dag i vec­kan och då fått hjäl­pa till med myc­ket va­ri­e­ran­de och kva­li­fi­ce­ra­de ju­ri­dis­ka ar­bets­upp­gif­ter till­sam­mans med bå­de Associates och Partners. I pro­gram­met in­går även kon­ti­nu­er­ligt ut­bild­ning­ar, bland an­nat ”Legal English”. Som Excellence Trainee har jag fått till­gång till en egen men­tor som väg­lett och gett tips och råd un­der he­la pe­ri­o­den.

Vad har va­rit mest ut­ma­nan­de och lä­ro­rikt?

– Programmet har gett mig en för­stå­el­se för bran­schen och det af­färsju­ri­dis­ka li­vet. Jag har ar­be­tat grän­sö­ver­skri­dan­de mel­lan de oli­ka verk­sam­hets­grup­per­na och har på det vi­set hun­nit lä­ra mig myc­ket in­om fle­ra oli­ka af­färsju­ri­dis­ka om­rå­den. Jag har he­la ti­den bli­vit ut­ma­nad och fått tes­ta min kun­skap från ut­bild­ning­en i prak­ti­ken. Kontakterna jag har knu­tit kom­mer jag ha nyt­ta av länge. Excellence Trainee Program är verk­li­gen en otro­ligt bra in­körsport till en fram­ti­da kar­riär in­om af­färsju­ri­dik.

Hur ser din bild av en ad­vo­kat­fir­ma ut nu ef­ter din tid på Hamilton?

– Bilden jag fått av Hamilton, och även bran­schen, är myc­ket po­si­tiv. Juristerna som jag har ar­be­tat med har en­ga­ge­rat sig för att hjäl­pa mig och mi­na stu­dent­kol­le­gor. Jag har känt mig upp­skat­tad och att min in­sats va­rit be­ty­del­se­full. Om jag skul­le be­skri­va ju­ris­ter­na på Hamilton skul­le jag sä­ga att de är väl­digt po­si­ti­va, ini­ti­a­tiv­ta­gan­de och driv­na.

Aktuellt

Se fler Publikationer