Konkurrens och upphandling Publikationer

Hamilton rapporterar om offentlig upphandling i Sverige 2018

Hamilton har för fjor­ton­de året i rad skri­vit en rap­port om of­fent­lig upp­hand­ling i Sverige i  ”Getting the Deal Through – Public Procurement”, ut­gi­ven av Law Business Research Ltd. Likt ti­di­ga­re år är 2018 års rap­port i Q&A-format och be­hand­lar le­ga­la och prak­tis­ka frå­gor kring den svens­ka upp­hand­lings­lag­stift­ning­en.

Författare är Fredrik Linder, Emma Berglund och Mikael Dubois. Rapporten hit­tar du här!