Kapitalmarknad Uppdrag

Hamilton har företrätt AlzeCure Pharma AB

Hamilton har fö­re­trätt AlzeCure Pharma AB i sam­band med dess ny­e­mis­sion om 200 mil­jo­ner kro­nor och list­ning på Nasdaq First North Premier. Första dag för han­del är pla­ne­rad till den 28 no­vem­ber 2018. Erbjudandet rik­ta­de sig till all­män­he­ten i Sverige och Danmark samt till in­sti­tu­tio­nel­la in­ve­ste­ra­re i Sverige och in­ter­na­tio­nellt.

AlzeCure Pharma är ett svenskt lä­ke­me­dels­bo­lag som är ak­tivt in­om forsk­ning och ut­veck­ling av in­no­va­ti­va och ef­fek­ti­va lä­ke­me­del in­om hjärn­sjuk­do­mar, med ett pri­märt fo­kus på Alzheimers sjuk­dom.