Karriär Publikationer

Intervju med Mathilda Bandarian

Hur kom­mer det sig att du vil­le gö­ra prak­tik på Hamilton?

Jag tänk­te att det skul­le va­ra myc­ket vär­de­fullt att re­dan i bör­jan av ut­bild­ning­en få en in­blick i hur det är att ar­be­ta på en af­färsju­ri­disk ad­vo­kat­by­rå. Jag vil­le se hur den te­o­re­tis­ka ut­bild­ning­en ap­pli­ce­ras i prak­ti­ken, och då kän­des Hamilton som ett väl­digt na­tur­ligt val med tan­ke på att Hamilton har fle­ra oli­ka verk­sam­hets­om­rå­den och är ba­se­rat i Stockholm där af­färsju­ri­di­ken är som störst.

Vad har du fått gö­ra un­der din prak­tik?

Jag har fått föl­ja al­la verk­sam­hets­grup­per och se hur de ar­be­tar. Dessutom har jag fått lä­ra mig väl­digt myc­ket, som hur va­ri­e­ran­de ar­bets­upp­gif­ter­na kan va­ra och hur man tar sig an dem rent kon­kret.

Vilka har du fått träf­fa un­der prak­ti­ken?

Det känns som att det knappt är nå­gon jag in­te har träf­fat! Oftast har jag fått föl­ja en per­son li­te mer var­je dag, men jag har ju då sam­ti­digt ock­så träf­fat många and­ra som ar­be­tar in­om sam­ma verk­sam­hets­grupp. Det har helt en­kelt va­rit en bra bland­ning av Partners och Associates.

Vad har va­rit mest lä­ro­rikt un­der prak­ti­ken?

Att få se hur ju­ris­ter fak­tiskt ar­be­tar i prak­ti­ken med ju­ri­dik. Det är än­då myc­ket an­norlun­da från den te­o­re­tis­ka ut­bild­ning­en på ju­rist­pro­gram­met, vil­ket jag tror att få ju­rist­stu­den­ter är med­vet­na om, så det har va­rit otro­ligt in­sikts­fullt att få se hur ar­bets­upp­gif­ter­na är ut­for­ma­de. Det har ock­så gett mig en bätt­re upp­fatt­ning om vad jag är mer in­tres­se­rad av att ar­be­ta med ef­ter ut­bild­ning­en, så det är ju ock­så myc­ket vär­de­fullt för mig.

Vad har va­rit ro­li­gast un­der prak­ti­ken?

Att ha fått träf­fa så många nya och in­tres­san­ta män­ni­skor. Det är verk­li­gen en spe­ci­ell ge­men­skap på Hamilton som är väl­digt på­tag­lig, och det har va­rit jät­te­kul att få upp­le­va hur de­ras oli­ka per­son­lig­he­ter på nå­got sätt blir ”för­e­na­de i mång­fal­den”.

Hur ser din bild av en ad­vo­kat­fir­ma ut nu ef­ter prak­ti­ken?

Efter prak­ti­ken har min bild av en ad­vo­kat­fir­ma änd­rats myc­ket. Jag ser det som en ar­bets­plats med fle­ra verk­sam­hets­grup­per, som al­la har helt oli­ka ar­bets­upp­gif­ter men än­då be­hö­ver varand­ras ex­per­tis. Det är ett jobb med myc­ket va­ri­a­tion i bå­de vad man ar­be­tar med, hur man ar­be­tar och även med vem man ar­be­tar. Framför allt ser jag det som en mil­jö som är bå­de spän­nan­de och ro­lig, och där al­la har möj­lig­het att växa och ut­veck­las bå­de kar­riär­mäs­sigt och som in­di­vi­der.

 

Aktuellt

Se fler Publikationer