Kapitalmarknad Uppdrag

Hamilton rådgivare i samband med EQT:s bud på Karo Pharma

Hamilton fö­re­trä­der Karo Pharma AB i sam­band med EQT:s re­kom­men­de­ra­de of­fent­li­ga upp­köp­ser­bju­dan­de på Karo Pharma. Budet upp­går till to­talt cir­ka 6 mil­jar­der SEK. Erbjudandets full­föl­jan­de är vill­ko­rat av sed­van­li­ga vill­kor och ac­cept­pe­ri­o­den i er­bju­dan­det be­räk­nas in­le­das om­kring den 13 no­vem­ber 2018.

Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som ut­veck­lar och mark­nads­för pro­duk­ter till apo­tek och di­rekt till sjuk­vår­den. Karo Pharma är no­te­rat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.