Hamilton Nyhet

Hamilton söker ytterligare Associates med start januari 2019

Hamilton fort­sät­ter att växa och för­stär­ker nu med yt­ter­li­ga­re Associates till fle­ra av vå­ra verk­sam­hets­grup­per med start i ja­nu­a­ri 2019.

Vi sö­ker dig som vill va­ra en del av en le­dan­de af­färsju­ri­disk ad­vo­kat­fir­ma som bi­trä­der svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la fö­re­tag och fi­nan­si­el­la in­sti­tu­tio­ner. Hos oss får du ti­digt eget an­svar och rätt för­ut­sätt­ning­ar till att ut­veck­las i en hög­pre­ste­ran­de och dy­na­misk mil­jö. Är du i slut­ske­det av ju­rist­pro­gram­met el­ler no­ta­ri­e­tjänst­gö­ring­en – an­sök re­dan nu: http://www.ha­mil­ton.se/kar­ri­ar/le­di­ga-tjan­s­ter/.

Läs mer om kar­riärs- och ut­veck­lings­möj­lig­he­ter på Hamilton samt hur vi byg­ger ett fram­gångs­rikt team: http://www.ha­mil­ton.se/kar­ri­ar/.