Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt HealthCap

Hamilton har fö­re­trätt Healthcap VII L.P, ett ven­tu­re ca­pi­tal-bo­lag med fo­kus på in­ve­ste­ring­ar in­om li­fe sci­ence, i sam­band med in­ve­ste­ring­en om ca 60 mkr i Modus Therapeutics Holding AB, ett port­följ­bo­lag till Karolinska Development som ut­veck­lar det nya lä­ke­med­let Sevuparin för att be­hand­la män­ni­skor som li­der av sick­le­cell­sjuk­dom. I sam­band med in­ve­ste­ring­en sker ock­så en kon­ver­te­ring av lån från nu­va­ran­de ak­tieä­ga­re. Det sam­man­lag­da vär­det av ny­in­ve­ste­ring­en och kon­ver­te­ring­en upp­går till ca 140 mkr.