Kapitalmarknad Uppdrag

Hamilton företräder Cinnober Financial Technology

Hamilton fö­re­trä­der Cinnober Financial Technology AB i sam­band med Nasdaqs re­kom­men­de­ra­de of­fent­li­ga upp­köp­ser­bju­dan­de på Cinnober. Budet upp­går till to­talt 1,7 mil­jar­der SEK. Lazard är ex­klu­siv fi­nan­si­ell råd­gi­va­re till Cinnober. Erbjudandets full­föl­jan­de är vill­ko­rat av sed­van­li­ga vill­kor och ac­cept­pe­ri­o­den i er­bju­dan­det be­räk­nas in­le­das om­kring den 29 ok­to­ber 2018.