Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt Blackstone

Hamilton har age­rat svensk le­gal råd­gi­va­re åt Blackstone i dess för­värv av ma­jo­ri­tets­ä­gan­det i Luminor Bank från Nordea och DNB. Allen & Overy age­ra­de in­ter­na­tio­nal de­al counsel åt Blackstone. All do­ku­men­ta­tion i trans­ak­tio­nen är upp­rät­tad en­ligt svensk rätt.

Luminor är den tred­je störs­ta le­ve­ran­tö­ren av fi­nan­si­el­la tjäns­ter i Baltikum och bil­da­des 2017 när Nordea och DNB slog sam­man si­na bal­tis­ka verk­sam­he­ter. Luminors till­gångs­vär­de upp­går till 15 mil­jar­der eu­ro in­klu­de­rat över 8 mil­jar­der eu­ro i in­sat­ta me­del. Bolaget har över 3 000 an­ställ­da för­de­la­de över 64 lo­kal­kon­tor.