Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt Image Systems

Hamilton har fö­re­trätt Image Systems AB (publ), en le­dan­de le­ve­ran­tör av pro­duk­ter och tjäns­ter in­om högupp­löst bild­be­hand­ling, vid för­vär­vet av Limab Oy, ett finskt fö­re­tag verk­samt in­om be­rö­rings­fri mät­tek­nik med tillämp­ning­ar i såg­verks­in­du­strin.