Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt ägarna till Fasadgruppen Sverige

Hamilton har fö­re­trätt ägar­na till Fasadgruppen Sverige AB vid en för­sälj­ning av bo­la­get och dess dot­ter­bo­lag till Fasadgruppen Invest AB (i vil­ket de ti­di­ga­re ak­tieä­gar­na i Fasadgruppen Sverige AB kom­mer att äga 42,1 pro­cent av ak­ti­er­na och Connecting Capital Sweden AB är ny ma­jo­ri­tets­ä­ga­re). Fasadgruppen är en le­dan­de ak­tör in­om re­no­ve­ring av fa­sa­der och fas­tig­hets­ex­te­ri­ö­rer i Sverige.