Insolvens och rekonstruktion Uppdrag

Axxonenkoncernen försattes i konkurs

Flera bo­lag in­om Axxonenkoncernen för­sat­tes i kon­kurs den 20 ju­ni 2018. Michael Levin, Hamilton, ut­sågs till kon­kurs­för­val­ta­re. Axxonenkoncernen har ver­kat på den svens­ka fas­tig­hets­ut­veck­lings­mark­na­den in­om pre­mi­um­seg­men­tet. Koncernen om­fat­tar cir­ka 25 bo­lag.

Här kan ni ta del av en ar­ti­kel i Dagens Industri där Michael Levin, Hamilton, in­ter­vju­as kring den öka­de ris­ken för kon­kurs för mind­re bo­stads­ut­veck­la­re.