Fastighet Uppdrag

Hamilton har företrätt Kildare Partners

Hamilton har fö­re­trätt Kildare Partners, ett pri­va­te equi­ty-bo­lag som in­rik­tar sig på op­por­tu­nis­tis­ka ma­jo­ri­tets­in­ne­hav in­om kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter, i sam­band med dess för­sälj­ning av fas­tig­he­ten Staffanstorp Kronoslätt 1:3 till Kilenkrysset ge­nom en bo­lagsö­ver­lå­tel­se. Fastigheten in­ne­fat­tar drygt 180 000 kvm mark och ut­hyr­bar area om drygt 20 700 kvm.