Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt de säljande aktieägarna i samband med Nordisk Film Games investering i Star Stable Entertainment AB

Hamilton har fö­re­trätt de säl­jan­de ak­tieä­gar­na i sam­band med Nordisk Film Games in­ve­ste­ring i en mi­no­ri­tet­san­del i Star Stable Entertainment AB, bo­la­get bakom MMO-äventyrsspelet Star Stable Online som har fler än 9 mil­jo­ner re­gi­stre­ra­de an­vän­da­re, är ett av värl­dens mest po­pu­lä­ra on­li­ne-häst­spel, och en av få on­li­ne-spel­si­dor som är sär­skilt in­rik­tad på tje­jer. Samtliga säl­ja­re är kvar som äga­re i bo­la­get. Nordisk Film Games är en in­ve­ste­rings­gren av Nordisk Film, som ägs av den dans­ka me­di­a­kon­cer­nen Egmont, som in­ve­ste­rar i nor­dis­ka spel­bo­lag.

Publicerat i me­dia:

https://di­gi­tal.di.se/ar­ti­kel/nor­disk-film-sad­lar-pa-och-gar-in-i-star-stab­le
https://bor­svarl­den.com/ar­tik­lar/nor­disk-film-in­ve­ste­rar-i-spel­fo­re­ta­get-star-stab­le/