Kapitalmarknad Uppdrag

Hamilton har företrätt Cortus Energy och Pareto Securities i samband med Cortus Energys företrädesemission

Hamilton har fö­re­trätt Cortus Energy AB (publ) och Pareto Securities AB (Sole Manager and Bookrunner) i sam­band med Cortus fö­re­trä­dese­mis­sion av ak­ti­er.

Cortus Energy er­bju­der kost­nads­ef­fek­ti­va bio­e­ner­gi­lös­ning­ar för kraft-, trans­port- och pro­cess­in­du­stri­er ba­se­rat på den pa­ten­te­ra­de för­gas­nings­tek­ni­ken WoodRoll®. Cortus Energys ak­ti­er är upp­tag­na till han­del på Nasdaq First North.