Konkurrens och upphandling Uppdrag

Hamilton har vunnit upphandlingsmål för AGA/Linde

Hamilton har fö­re­trätt AGA i sam­band med att Uddevalla kom­mun har ge­nom­fört en upp­hand­ling av ga­ser och ga­sol. AGA:s an­bud kva­li­fi­ce­ra­des in­te i upp­hand­ling­en och AGA an­sök­te om över­pröv­ning till Förvaltningsrätten i Göteborg. AGA an­för­de bl.a. att det krav som AGA in­te an­setts upp­fyl­la stod i strid med trans­pa­rens­prin­ci­pen och för­bu­det mot hän­vis­ning till ett spe­ci­fikt va­ru­mär­ke. Efter att för­valt­nings­rät­ten av­slog AGA:s an­sö­kan, bi­fölls AGA:s över­kla­gan­de av Kammarrätten i Göteborg. Kommunen ska nu ge­nom­fö­ra en ny upp­hand­ling.