Hamilton Publikationer

Hamilton har skrivit avsnittet om Sverige i Getting the Deal Through: Vertical Agreements 2018

Hur man ska ana­ly­se­ra po­ten­ti­el­la kon­kur­rens­be­gräns­ning­ar i ver­ti­ka­la av­tal, dvs av­tal mel­lan fö­re­tag i oli­ka sälj­led såsom åter­för­säl­jar-, agent- el­ler fran­chi­singav­tal, är en hög­ak­tu­ell frå­ga för kon­kur­rensmyn­dig­he­ter. Mats Johnsson, part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Konkurrens och upp­hand­ling, för­kla­rar hur svensk kon­kur­rens­rätt han­te­rar des­sa frå­gor i Getting the de­al through: Vertical Agreements 2018.