Insolvens och rekonstruktion Nyhet

HPF i Gustavsberg AB i företagsrekonstruktion

Nacka tings­rätt be­slu­ta­de den 22 feb­ru­a­ri 2018 om in­le­dan­de av fö­re­tags­re­kon­struk­tion för HPF i Gustavsberg AB, var­vid ad­vo­kat Hans Renman förordnades till re­kon­struk­tör. HPF i Gustavsberg AB be­dri­ver till­verk­ning, mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning av kva­li­tets­pors­lin och ke­mis­ka pro­duk­ter un­der mär­ket Gustavsberg i lo­ka­ler i Gustavsberg.

Beslut om re­kon­struk­tion
Brev till bo­la­gets bor­ge­nä­rer

Aktuellt

Se fler Nyheter